ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی پایتختی اسکویی ، لاله طبقچی اکبری، (1396). بررسی تاثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)، نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 6(2)، 2. magiran.com/p1910028
seyyed Ali Paytakhti Oskooe, Laleh Tabaghchi Akbari , (2018). The Effects of Globalization on renewable and non-renewable energy consumption: Case Study: Selected Developing Countries, Journal of Development Economics and Planning, 6(2), 2. magiran.com/p1910028
سیدعلی پایتختی اسکویی ، لاله طبقچی اکبری، بررسی تاثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه). نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 1396؛ 6(2): 2. magiran.com/p1910028
seyyed Ali Paytakhti Oskooe, Laleh Tabaghchi Akbari , The Effects of Globalization on renewable and non-renewable energy consumption: Case Study: Selected Developing Countries, Journal of Development Economics and Planning, 2018; 6(2): 2. magiran.com/p1910028
سیدعلی پایتختی اسکویی ، لاله طبقچی اکبری، "بررسی تاثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)"، نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 6، شماره 2 (1396): 2. magiran.com/p1910028
seyyed Ali Paytakhti Oskooe, Laleh Tabaghchi Akbari , "The Effects of Globalization on renewable and non-renewable energy consumption: Case Study: Selected Developing Countries", Journal of Development Economics and Planning 6, no.2 (2018): 2. magiran.com/p1910028
سیدعلی پایتختی اسکویی ، لاله طبقچی اکبری، (1396). 'بررسی تاثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)'، نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 6(2)، صص.2. magiran.com/p1910028
seyyed Ali Paytakhti Oskooe, Laleh Tabaghchi Akbari , (2018). 'The Effects of Globalization on renewable and non-renewable energy consumption: Case Study: Selected Developing Countries', Journal of Development Economics and Planning, 6(2), pp.2. magiran.com/p1910028
سیدعلی پایتختی اسکویی ؛ لاله طبقچی اکبری. "بررسی تاثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)". نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 6 ،2 ، 1396، 2. magiran.com/p1910028
seyyed Ali Paytakhti Oskooe; Laleh Tabaghchi Akbari . "The Effects of Globalization on renewable and non-renewable energy consumption: Case Study: Selected Developing Countries", Journal of Development Economics and Planning, 6, 2, 2018, 2. magiran.com/p1910028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال