ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرناز دانشور وثوقی ، رضا شاکر، (1397). بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش ترکیبی من کندال-تبدیل موجک (مطالعه موردی: دشت اردبیل)، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 4(3)، 243-253. magiran.com/p1910055
Farnaz Daneshvar Vousoughi, Reza Shaker, (2018). Assessment of Trend in Groundwater Level using Hybrid Mann-Kendall and Wavelet Transform Method (Case Study: Ardabil Plain), Journal of Environment and Water Engineering, 4(3), 243-253. magiran.com/p1910055
فرناز دانشور وثوقی ، رضا شاکر، بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش ترکیبی من کندال-تبدیل موجک (مطالعه موردی: دشت اردبیل). مجله محیط زیست و مهندسی آب، 1397؛ 4(3): 243-253. magiran.com/p1910055
Farnaz Daneshvar Vousoughi, Reza Shaker, Assessment of Trend in Groundwater Level using Hybrid Mann-Kendall and Wavelet Transform Method (Case Study: Ardabil Plain), Journal of Environment and Water Engineering, 2018; 4(3): 243-253. magiran.com/p1910055
فرناز دانشور وثوقی ، رضا شاکر، "بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش ترکیبی من کندال-تبدیل موجک (مطالعه موردی: دشت اردبیل)"، مجله محیط زیست و مهندسی آب 4، شماره 3 (1397): 243-253. magiran.com/p1910055
Farnaz Daneshvar Vousoughi, Reza Shaker, "Assessment of Trend in Groundwater Level using Hybrid Mann-Kendall and Wavelet Transform Method (Case Study: Ardabil Plain)", Journal of Environment and Water Engineering 4, no.3 (2018): 243-253. magiran.com/p1910055
فرناز دانشور وثوقی ، رضا شاکر، (1397). 'بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش ترکیبی من کندال-تبدیل موجک (مطالعه موردی: دشت اردبیل)'، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 4(3)، صص.243-253. magiran.com/p1910055
Farnaz Daneshvar Vousoughi, Reza Shaker, (2018). 'Assessment of Trend in Groundwater Level using Hybrid Mann-Kendall and Wavelet Transform Method (Case Study: Ardabil Plain)', Journal of Environment and Water Engineering, 4(3), pp.243-253. magiran.com/p1910055
فرناز دانشور وثوقی ؛ رضا شاکر. "بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش ترکیبی من کندال-تبدیل موجک (مطالعه موردی: دشت اردبیل)". مجله محیط زیست و مهندسی آب، 4 ،3 ، 1397، 243-253. magiran.com/p1910055
Farnaz Daneshvar Vousoughi; Reza Shaker. "Assessment of Trend in Groundwater Level using Hybrid Mann-Kendall and Wavelet Transform Method (Case Study: Ardabil Plain)", Journal of Environment and Water Engineering, 4, 3, 2018, 243-253. magiran.com/p1910055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال