ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم وطن دوست ، سید مهدی سیدالحسینی ، عبدالمهدی نصیرزاده ، اعظم جورابلو، (1397). تاثیر چهارهفته فعالیت هوازی بر نسبت سطوح سرمی عامل نکروز تومور آلفا، اینترلوکین-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در بافت مغز موش های C57 از طریق القایExperimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26(7)، 624-645. magiran.com/p1910378
Maryam Vatandoust , Pezhman Motamedi , Hamid Rajabi , Ata allah Ghadiri, (2018). The effect of 4 weeks of aerobic activity on the ratio of Serum levels of tumor necrosis factor alpha, interleukin-10 and brain-derived neurotrophic factor in C57 rat brain tissue by induction of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 26(7), 624-645. magiran.com/p1910378
مریم وطن دوست ، سید مهدی سیدالحسینی ، عبدالمهدی نصیرزاده ، اعظم جورابلو، تاثیر چهارهفته فعالیت هوازی بر نسبت سطوح سرمی عامل نکروز تومور آلفا، اینترلوکین-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در بافت مغز موش های C57 از طریق القایExperimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1397؛ 26(7): 624-645. magiran.com/p1910378
Maryam Vatandoust , Pezhman Motamedi , Hamid Rajabi , Ata allah Ghadiri, The effect of 4 weeks of aerobic activity on the ratio of Serum levels of tumor necrosis factor alpha, interleukin-10 and brain-derived neurotrophic factor in C57 rat brain tissue by induction of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 26(7): 624-645. magiran.com/p1910378
مریم وطن دوست ، سید مهدی سیدالحسینی ، عبدالمهدی نصیرزاده ، اعظم جورابلو، "تاثیر چهارهفته فعالیت هوازی بر نسبت سطوح سرمی عامل نکروز تومور آلفا، اینترلوکین-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در بافت مغز موش های C57 از طریق القایExperimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 26، شماره 7 (1397): 624-645. magiran.com/p1910378
Maryam Vatandoust , Pezhman Motamedi , Hamid Rajabi , Ata allah Ghadiri, " The effect of 4 weeks of aerobic activity on the ratio of Serum levels of tumor necrosis factor alpha, interleukin-10 and brain-derived neurotrophic factor in C57 rat brain tissue by induction of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 26, no.7 (2018): 624-645. magiran.com/p1910378
مریم وطن دوست ، سید مهدی سیدالحسینی ، عبدالمهدی نصیرزاده ، اعظم جورابلو، (1397). 'تاثیر چهارهفته فعالیت هوازی بر نسبت سطوح سرمی عامل نکروز تومور آلفا، اینترلوکین-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در بافت مغز موش های C57 از طریق القایExperimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26(7)، صص.624-645. magiran.com/p1910378
Maryam Vatandoust , Pezhman Motamedi , Hamid Rajabi , Ata allah Ghadiri, (2018). ' The effect of 4 weeks of aerobic activity on the ratio of Serum levels of tumor necrosis factor alpha, interleukin-10 and brain-derived neurotrophic factor in C57 rat brain tissue by induction of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 26(7), pp.624-645. magiran.com/p1910378
مریم وطن دوست ؛ سید مهدی سیدالحسینی ؛ عبدالمهدی نصیرزاده ؛ اعظم جورابلو. "تاثیر چهارهفته فعالیت هوازی بر نسبت سطوح سرمی عامل نکروز تومور آلفا، اینترلوکین-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در بافت مغز موش های C57 از طریق القایExperimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26 ،7 ، 1397، 624-645. magiran.com/p1910378
Maryam Vatandoust ; Pezhman Motamedi ; Hamid Rajabi ; Ata allah Ghadiri. " The effect of 4 weeks of aerobic activity on the ratio of Serum levels of tumor necrosis factor alpha, interleukin-10 and brain-derived neurotrophic factor in C57 rat brain tissue by induction of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 26, 7, 2018, 624-645. magiran.com/p1910378
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال