ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسما معین زاده، رضا توکل افشاری ، حسین مقدم، امین باقی زاده، (1397). بررسی اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضرایب حیات بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum )، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(2)، 81-92. magiran.com/p1910523
Asma Moeinzadeh, Reza Tavakkol Afshari , (2018). Effect of storage condition on seed germination and viability constant value of lentil (Lens culinaris) and chickpea (Cicer arientinum), Iranian Journal of Field Crop Science, 49(2), 81-92. magiran.com/p1910523
اسما معین زاده، رضا توکل افشاری ، حسین مقدم، امین باقی زاده، بررسی اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضرایب حیات بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum ). مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1397؛ 49(2): 81-92. magiran.com/p1910523
Asma Moeinzadeh, Reza Tavakkol Afshari , Effect of storage condition on seed germination and viability constant value of lentil (Lens culinaris) and chickpea (Cicer arientinum), Iranian Journal of Field Crop Science, 2018; 49(2): 81-92. magiran.com/p1910523
اسما معین زاده، رضا توکل افشاری ، حسین مقدم، امین باقی زاده، "بررسی اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضرایب حیات بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum )"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 49، شماره 2 (1397): 81-92. magiran.com/p1910523
Asma Moeinzadeh, Reza Tavakkol Afshari , "Effect of storage condition on seed germination and viability constant value of lentil (Lens culinaris) and chickpea (Cicer arientinum)", Iranian Journal of Field Crop Science 49, no.2 (2018): 81-92. magiran.com/p1910523
اسما معین زاده، رضا توکل افشاری ، حسین مقدم، امین باقی زاده، (1397). 'بررسی اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضرایب حیات بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum )'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(2)، صص.81-92. magiran.com/p1910523
Asma Moeinzadeh, Reza Tavakkol Afshari , (2018). 'Effect of storage condition on seed germination and viability constant value of lentil (Lens culinaris) and chickpea (Cicer arientinum)', Iranian Journal of Field Crop Science, 49(2), pp.81-92. magiran.com/p1910523
اسما معین زاده؛ رضا توکل افشاری ؛ حسین مقدم؛ امین باقی زاده. "بررسی اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضرایب حیات بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum )". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49 ،2 ، 1397، 81-92. magiran.com/p1910523
Asma Moeinzadeh; Reza Tavakkol Afshari . "Effect of storage condition on seed germination and viability constant value of lentil (Lens culinaris) and chickpea (Cicer arientinum)", Iranian Journal of Field Crop Science, 49, 2, 2018, 81-92. magiran.com/p1910523
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال