ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولیاللهمحمدی ، حجت فتحی هفشجانی، رضا معالی امیری، هوشنگ علیزاده، (1397). شناسایی واریته های کلزای مقاوم به تنش گرمای آخر فصل به روش گلخانه پلاستیکی، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(2)، 161-170. magiran.com/p1910538
Valiollah Mohammadi , Hojjat Fathi Hafshejani, Reza Maali, Amiri, Houshang Alizadeh , (2018). Screening of Rapeseed (Brassiac napus L.) Genotypes for Tolerance to Terminal Heat Stress by Plastic Greenhouse, Iranian Journal of Field Crop Science, 49(2), 161-170. magiran.com/p1910538
ولیاللهمحمدی ، حجت فتحی هفشجانی، رضا معالی امیری، هوشنگ علیزاده، شناسایی واریته های کلزای مقاوم به تنش گرمای آخر فصل به روش گلخانه پلاستیکی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1397؛ 49(2): 161-170. magiran.com/p1910538
Valiollah Mohammadi , Hojjat Fathi Hafshejani, Reza Maali, Amiri, Houshang Alizadeh , Screening of Rapeseed (Brassiac napus L.) Genotypes for Tolerance to Terminal Heat Stress by Plastic Greenhouse, Iranian Journal of Field Crop Science, 2018; 49(2): 161-170. magiran.com/p1910538
ولیاللهمحمدی ، حجت فتحی هفشجانی، رضا معالی امیری، هوشنگ علیزاده، "شناسایی واریته های کلزای مقاوم به تنش گرمای آخر فصل به روش گلخانه پلاستیکی"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 49، شماره 2 (1397): 161-170. magiran.com/p1910538
Valiollah Mohammadi , Hojjat Fathi Hafshejani, Reza Maali, Amiri, Houshang Alizadeh , "Screening of Rapeseed (Brassiac napus L.) Genotypes for Tolerance to Terminal Heat Stress by Plastic Greenhouse", Iranian Journal of Field Crop Science 49, no.2 (2018): 161-170. magiran.com/p1910538
ولیاللهمحمدی ، حجت فتحی هفشجانی، رضا معالی امیری، هوشنگ علیزاده، (1397). 'شناسایی واریته های کلزای مقاوم به تنش گرمای آخر فصل به روش گلخانه پلاستیکی'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(2)، صص.161-170. magiran.com/p1910538
Valiollah Mohammadi , Hojjat Fathi Hafshejani, Reza Maali, Amiri, Houshang Alizadeh , (2018). 'Screening of Rapeseed (Brassiac napus L.) Genotypes for Tolerance to Terminal Heat Stress by Plastic Greenhouse', Iranian Journal of Field Crop Science, 49(2), pp.161-170. magiran.com/p1910538
ولیاللهمحمدی ؛ حجت فتحی هفشجانی؛ رضا معالی امیری؛ هوشنگ علیزاده. "شناسایی واریته های کلزای مقاوم به تنش گرمای آخر فصل به روش گلخانه پلاستیکی". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49 ،2 ، 1397، 161-170. magiran.com/p1910538
Valiollah Mohammadi ; Hojjat Fathi Hafshejani; Reza Maali; Amiri; Houshang Alizadeh . "Screening of Rapeseed (Brassiac napus L.) Genotypes for Tolerance to Terminal Heat Stress by Plastic Greenhouse", Iranian Journal of Field Crop Science, 49, 2, 2018, 161-170. magiran.com/p1910538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال