ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه امینی، سارا دژستان ، علی رسول زاده، (1397). بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بهاره دیم، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(27)، 160-170. magiran.com/p1911592
Fatemeh Amini , Sara Dezhsetan , Ali Rasoulzadeh, (2018). Evaluation the Effects of Water Stress on Some Phenological, Physiological and Morphological Traits in Rainfed Spring Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes, Journal of Crop Breeding, 10(27), 160-170. magiran.com/p1911592
فاطمه امینی، سارا دژستان ، علی رسول زاده، بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بهاره دیم. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1397؛ 10(27): 160-170. magiran.com/p1911592
Fatemeh Amini , Sara Dezhsetan , Ali Rasoulzadeh, Evaluation the Effects of Water Stress on Some Phenological, Physiological and Morphological Traits in Rainfed Spring Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes, Journal of Crop Breeding, 2018; 10(27): 160-170. magiran.com/p1911592
فاطمه امینی، سارا دژستان ، علی رسول زاده، "بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بهاره دیم"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 10، شماره 27 (1397): 160-170. magiran.com/p1911592
Fatemeh Amini , Sara Dezhsetan , Ali Rasoulzadeh, " Evaluation the Effects of Water Stress on Some Phenological, Physiological and Morphological Traits in Rainfed Spring Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes", Journal of Crop Breeding 10, no.27 (2018): 160-170. magiran.com/p1911592
فاطمه امینی، سارا دژستان ، علی رسول زاده، (1397). 'بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بهاره دیم'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(27)، صص.160-170. magiran.com/p1911592
Fatemeh Amini , Sara Dezhsetan , Ali Rasoulzadeh, (2018). ' Evaluation the Effects of Water Stress on Some Phenological, Physiological and Morphological Traits in Rainfed Spring Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes', Journal of Crop Breeding, 10(27), pp.160-170. magiran.com/p1911592
فاطمه امینی؛ سارا دژستان ؛ علی رسول زاده. "بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بهاره دیم". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10 ،27 ، 1397، 160-170. magiran.com/p1911592
Fatemeh Amini ; Sara Dezhsetan ; Ali Rasoulzadeh. " Evaluation the Effects of Water Stress on Some Phenological, Physiological and Morphological Traits in Rainfed Spring Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes", Journal of Crop Breeding, 10, 27, 2018, 160-170. magiran.com/p1911592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال