ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون آورزمانی، (1397). بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور، مجله هنر و تمدن شرق، 6(21)، 31-36. magiran.com/p1911637
Fereydon Avarzamani, (2018). Investigating and introducing the Sassanid Motif founded recently in the ancient city of Bishabour, Journal of Art and Civilization of the Orient, 6(21), 31-36. magiran.com/p1911637
فریدون آورزمانی، بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور. مجله هنر و تمدن شرق، 1397؛ 6(21): 31-36. magiran.com/p1911637
Fereydon Avarzamani, Investigating and introducing the Sassanid Motif founded recently in the ancient city of Bishabour, Journal of Art and Civilization of the Orient, 2018; 6(21): 31-36. magiran.com/p1911637
فریدون آورزمانی، "بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور"، مجله هنر و تمدن شرق 6، شماره 21 (1397): 31-36. magiran.com/p1911637
Fereydon Avarzamani, "Investigating and introducing the Sassanid Motif founded recently in the ancient city of Bishabour", Journal of Art and Civilization of the Orient 6, no.21 (2018): 31-36. magiran.com/p1911637
فریدون آورزمانی، (1397). 'بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور'، مجله هنر و تمدن شرق، 6(21)، صص.31-36. magiran.com/p1911637
Fereydon Avarzamani, (2018). 'Investigating and introducing the Sassanid Motif founded recently in the ancient city of Bishabour', Journal of Art and Civilization of the Orient, 6(21), pp.31-36. magiran.com/p1911637
فریدون آورزمانی. "بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور". مجله هنر و تمدن شرق، 6 ،21 ، 1397، 31-36. magiran.com/p1911637
Fereydon Avarzamani. "Investigating and introducing the Sassanid Motif founded recently in the ancient city of Bishabour", Journal of Art and Civilization of the Orient, 6, 21, 2018, 31-36. magiran.com/p1911637
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال