ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسلم اکبری نیا، یحیی کوچ، محمود توکلی فیضآبادی، (1397). فراوانی و تنوع کرمها در خاک سطحی رویشگاه های جنگلی تخریب و احیاشده ناحیه خزری، مجله جنگل ایران، 10(3)، 293-306. magiran.com/p1911869
Y. Kooch, M. Tavakoli Feizabadi, M. Akbarinia, (2018). Frequency and diversity of worms in topsoil of degraded and reclaimed forest habitats of the Caspian region , Iranian Journal of Forest, 10(3), 293-306. magiran.com/p1911869
مسلم اکبری نیا، یحیی کوچ، محمود توکلی فیضآبادی، فراوانی و تنوع کرمها در خاک سطحی رویشگاه های جنگلی تخریب و احیاشده ناحیه خزری. مجله جنگل ایران، 1397؛ 10(3): 293-306. magiran.com/p1911869
Y. Kooch, M. Tavakoli Feizabadi, M. Akbarinia, Frequency and diversity of worms in topsoil of degraded and reclaimed forest habitats of the Caspian region , Iranian Journal of Forest, 2018; 10(3): 293-306. magiran.com/p1911869
مسلم اکبری نیا، یحیی کوچ، محمود توکلی فیضآبادی، "فراوانی و تنوع کرمها در خاک سطحی رویشگاه های جنگلی تخریب و احیاشده ناحیه خزری"، مجله جنگل ایران 10، شماره 3 (1397): 293-306. magiran.com/p1911869
Y. Kooch, M. Tavakoli Feizabadi, M. Akbarinia, "Frequency and diversity of worms in topsoil of degraded and reclaimed forest habitats of the Caspian region ", Iranian Journal of Forest 10, no.3 (2018): 293-306. magiran.com/p1911869
مسلم اکبری نیا، یحیی کوچ، محمود توکلی فیضآبادی، (1397). 'فراوانی و تنوع کرمها در خاک سطحی رویشگاه های جنگلی تخریب و احیاشده ناحیه خزری'، مجله جنگل ایران، 10(3)، صص.293-306. magiran.com/p1911869
Y. Kooch, M. Tavakoli Feizabadi, M. Akbarinia, (2018). 'Frequency and diversity of worms in topsoil of degraded and reclaimed forest habitats of the Caspian region ', Iranian Journal of Forest, 10(3), pp.293-306. magiran.com/p1911869
مسلم اکبری نیا؛ یحیی کوچ؛ محمود توکلی فیضآبادی. "فراوانی و تنوع کرمها در خاک سطحی رویشگاه های جنگلی تخریب و احیاشده ناحیه خزری". مجله جنگل ایران، 10 ،3 ، 1397، 293-306. magiran.com/p1911869
Y. Kooch; M. Tavakoli Feizabadi; M. Akbarinia. "Frequency and diversity of worms in topsoil of degraded and reclaimed forest habitats of the Caspian region ", Iranian Journal of Forest, 10, 3, 2018, 293-306. magiran.com/p1911869
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال