ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم رامین ثابت، مهران پورحسین، منیره خادم، فریبرز امیدی، فریده گلبابایی، سید جمال الدین شاه طاهری، (1397). بهینه سازی روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی برای تعیین مقادیر جزیی سم دیازینون در نمونه های ادرار، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(4)، 359-370. magiran.com/p1911986
Maryam Ramin Sabet , Mehran Pourhossein , Monireh Khadem , Fariborz Omidi , Farideh Golbabaei , Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). Development of dispersive liquid-liquid micro-extraction procedure for trace determination of pesticide diazinon in urine samples, Journal of Health and Safety at Work, 8(4), 359-370. magiran.com/p1911986
مریم رامین ثابت، مهران پورحسین، منیره خادم، فریبرز امیدی، فریده گلبابایی، سید جمال الدین شاه طاهری، بهینه سازی روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی برای تعیین مقادیر جزیی سم دیازینون در نمونه های ادرار. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1397؛ 8(4): 359-370. magiran.com/p1911986
Maryam Ramin Sabet , Mehran Pourhossein , Monireh Khadem , Fariborz Omidi , Farideh Golbabaei , Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Development of dispersive liquid-liquid micro-extraction procedure for trace determination of pesticide diazinon in urine samples, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 8(4): 359-370. magiran.com/p1911986
مریم رامین ثابت، مهران پورحسین، منیره خادم، فریبرز امیدی، فریده گلبابایی، سید جمال الدین شاه طاهری، "بهینه سازی روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی برای تعیین مقادیر جزیی سم دیازینون در نمونه های ادرار"، مجله بهداشت و ایمنی کار 8، شماره 4 (1397): 359-370. magiran.com/p1911986
Maryam Ramin Sabet , Mehran Pourhossein , Monireh Khadem , Fariborz Omidi , Farideh Golbabaei , Seyed Jamaleddin Shahtaheri, "Development of dispersive liquid-liquid micro-extraction procedure for trace determination of pesticide diazinon in urine samples", Journal of Health and Safety at Work 8, no.4 (2019): 359-370. magiran.com/p1911986
مریم رامین ثابت، مهران پورحسین، منیره خادم، فریبرز امیدی، فریده گلبابایی، سید جمال الدین شاه طاهری، (1397). 'بهینه سازی روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی برای تعیین مقادیر جزیی سم دیازینون در نمونه های ادرار'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(4)، صص.359-370. magiran.com/p1911986
Maryam Ramin Sabet , Mehran Pourhossein , Monireh Khadem , Fariborz Omidi , Farideh Golbabaei , Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). 'Development of dispersive liquid-liquid micro-extraction procedure for trace determination of pesticide diazinon in urine samples', Journal of Health and Safety at Work, 8(4), pp.359-370. magiran.com/p1911986
مریم رامین ثابت؛ مهران پورحسین؛ منیره خادم؛ فریبرز امیدی؛ فریده گلبابایی؛ سید جمال الدین شاه طاهری. "بهینه سازی روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی برای تعیین مقادیر جزیی سم دیازینون در نمونه های ادرار". مجله بهداشت و ایمنی کار، 8 ،4 ، 1397، 359-370. magiran.com/p1911986
Maryam Ramin Sabet ; Mehran Pourhossein ; Monireh Khadem ; Fariborz Omidi ; Farideh Golbabaei ; Seyed Jamaleddin Shahtaheri. "Development of dispersive liquid-liquid micro-extraction procedure for trace determination of pesticide diazinon in urine samples", Journal of Health and Safety at Work, 8, 4, 2019, 359-370. magiran.com/p1911986
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال