ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داوود محمودی، سید شمس الدین علیزاده ، یحیی رسول زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، (1397). بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(4)، 383-396. magiran.com/p1911994
Davoud Mahmoudi , Seyyed Shamsaddin Alizadeh , Yahya Rasoulzadeh , Mohammad Asghari Jafarabadi , (2019). The validity and reliability of organizational resilience questionnaire (ORQ) in dealing with major accidents, Journal of Health and Safety at Work, 8(4), 383-396. magiran.com/p1911994
داوود محمودی، سید شمس الدین علیزاده ، یحیی رسول زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1397؛ 8(4): 383-396. magiran.com/p1911994
Davoud Mahmoudi , Seyyed Shamsaddin Alizadeh , Yahya Rasoulzadeh , Mohammad Asghari Jafarabadi , The validity and reliability of organizational resilience questionnaire (ORQ) in dealing with major accidents, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 8(4): 383-396. magiran.com/p1911994
داوود محمودی، سید شمس الدین علیزاده ، یحیی رسول زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، "بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ"، مجله بهداشت و ایمنی کار 8، شماره 4 (1397): 383-396. magiran.com/p1911994
Davoud Mahmoudi , Seyyed Shamsaddin Alizadeh , Yahya Rasoulzadeh , Mohammad Asghari Jafarabadi , "The validity and reliability of organizational resilience questionnaire (ORQ) in dealing with major accidents", Journal of Health and Safety at Work 8, no.4 (2019): 383-396. magiran.com/p1911994
داوود محمودی، سید شمس الدین علیزاده ، یحیی رسول زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، (1397). 'بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(4)، صص.383-396. magiran.com/p1911994
Davoud Mahmoudi , Seyyed Shamsaddin Alizadeh , Yahya Rasoulzadeh , Mohammad Asghari Jafarabadi , (2019). 'The validity and reliability of organizational resilience questionnaire (ORQ) in dealing with major accidents', Journal of Health and Safety at Work, 8(4), pp.383-396. magiran.com/p1911994
داوود محمودی؛ سید شمس الدین علیزاده ؛ یحیی رسول زاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی. "بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ". مجله بهداشت و ایمنی کار، 8 ،4 ، 1397، 383-396. magiran.com/p1911994
Davoud Mahmoudi ; Seyyed Shamsaddin Alizadeh ; Yahya Rasoulzadeh ; Mohammad Asghari Jafarabadi . "The validity and reliability of organizational resilience questionnaire (ORQ) in dealing with major accidents", Journal of Health and Safety at Work, 8, 4, 2019, 383-396. magiran.com/p1911994
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال