ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه دهقانی، فریده گلبابایی ، سید ابوالفضل ذاکریان، فریبرز امیدی، محمد علی منصوری نیا، (1397). ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ترکیبات آلی فرار (BTEX) در واحد رنگ یک صنعت خودروسازی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(4)، 397-408. magiran.com/p1911998
Fateme Dehghani , Farideh Golbabaei , Seyed Abolfazl Zakerian , Fariborz Omidi , Mohammad Ali Mansoutiniai , (2019). Health risk assessment of exposure to volatile organic compounds (BTEX) in a painting section of an automotive industry, Journal of Health and Safety at Work, 8(4), 397-408. magiran.com/p1911998
فاطمه دهقانی، فریده گلبابایی ، سید ابوالفضل ذاکریان، فریبرز امیدی، محمد علی منصوری نیا، ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ترکیبات آلی فرار (BTEX) در واحد رنگ یک صنعت خودروسازی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1397؛ 8(4): 397-408. magiran.com/p1911998
Fateme Dehghani , Farideh Golbabaei , Seyed Abolfazl Zakerian , Fariborz Omidi , Mohammad Ali Mansoutiniai , Health risk assessment of exposure to volatile organic compounds (BTEX) in a painting section of an automotive industry, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 8(4): 397-408. magiran.com/p1911998
فاطمه دهقانی، فریده گلبابایی ، سید ابوالفضل ذاکریان، فریبرز امیدی، محمد علی منصوری نیا، "ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ترکیبات آلی فرار (BTEX) در واحد رنگ یک صنعت خودروسازی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 8، شماره 4 (1397): 397-408. magiran.com/p1911998
Fateme Dehghani , Farideh Golbabaei , Seyed Abolfazl Zakerian , Fariborz Omidi , Mohammad Ali Mansoutiniai , "Health risk assessment of exposure to volatile organic compounds (BTEX) in a painting section of an automotive industry", Journal of Health and Safety at Work 8, no.4 (2019): 397-408. magiran.com/p1911998
فاطمه دهقانی، فریده گلبابایی ، سید ابوالفضل ذاکریان، فریبرز امیدی، محمد علی منصوری نیا، (1397). 'ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ترکیبات آلی فرار (BTEX) در واحد رنگ یک صنعت خودروسازی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(4)، صص.397-408. magiran.com/p1911998
Fateme Dehghani , Farideh Golbabaei , Seyed Abolfazl Zakerian , Fariborz Omidi , Mohammad Ali Mansoutiniai , (2019). 'Health risk assessment of exposure to volatile organic compounds (BTEX) in a painting section of an automotive industry', Journal of Health and Safety at Work, 8(4), pp.397-408. magiran.com/p1911998
فاطمه دهقانی؛ فریده گلبابایی ؛ سید ابوالفضل ذاکریان؛ فریبرز امیدی؛ محمد علی منصوری نیا. "ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ترکیبات آلی فرار (BTEX) در واحد رنگ یک صنعت خودروسازی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 8 ،4 ، 1397، 397-408. magiran.com/p1911998
Fateme Dehghani ; Farideh Golbabaei ; Seyed Abolfazl Zakerian ; Fariborz Omidi ; Mohammad Ali Mansoutiniai . "Health risk assessment of exposure to volatile organic compounds (BTEX) in a painting section of an automotive industry", Journal of Health and Safety at Work, 8, 4, 2019, 397-408. magiran.com/p1911998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال