ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی جهانگیری، حسین مولایی فر ، مرضیه هنربخش، پیام فرهادی، بهبود خانی، فاضل رجبی، (1397). بررسی و اولویت بندی روش های کنترلی مواجهه ی پوستی با مواد شیمیایی در یک کارخانه رنگ کاری با استفاده از روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس(FAHP&TOPSIS)، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(4)، 409-419. magiran.com/p1912000
Mehdi Jahangiri , Hossein Molaei Far , Marzieh Honarbaksh , Payam Farhadi , Behboud Khani , Fazal Rajabi, (2019). Prioritizing strategies of skin exposure with chemical in a painting company using fuzzy analytical hierarchy process & Topsis, Journal of Health and Safety at Work, 8(4), 409-419. magiran.com/p1912000
مهدی جهانگیری، حسین مولایی فر ، مرضیه هنربخش، پیام فرهادی، بهبود خانی، فاضل رجبی، بررسی و اولویت بندی روش های کنترلی مواجهه ی پوستی با مواد شیمیایی در یک کارخانه رنگ کاری با استفاده از روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس(FAHP&TOPSIS). مجله بهداشت و ایمنی کار، 1397؛ 8(4): 409-419. magiran.com/p1912000
Mehdi Jahangiri , Hossein Molaei Far , Marzieh Honarbaksh , Payam Farhadi , Behboud Khani , Fazal Rajabi, Prioritizing strategies of skin exposure with chemical in a painting company using fuzzy analytical hierarchy process & Topsis, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 8(4): 409-419. magiran.com/p1912000
مهدی جهانگیری، حسین مولایی فر ، مرضیه هنربخش، پیام فرهادی، بهبود خانی، فاضل رجبی، "بررسی و اولویت بندی روش های کنترلی مواجهه ی پوستی با مواد شیمیایی در یک کارخانه رنگ کاری با استفاده از روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس(FAHP&TOPSIS)"، مجله بهداشت و ایمنی کار 8، شماره 4 (1397): 409-419. magiran.com/p1912000
Mehdi Jahangiri , Hossein Molaei Far , Marzieh Honarbaksh , Payam Farhadi , Behboud Khani , Fazal Rajabi, "Prioritizing strategies of skin exposure with chemical in a painting company using fuzzy analytical hierarchy process & Topsis", Journal of Health and Safety at Work 8, no.4 (2019): 409-419. magiran.com/p1912000
مهدی جهانگیری، حسین مولایی فر ، مرضیه هنربخش، پیام فرهادی، بهبود خانی، فاضل رجبی، (1397). 'بررسی و اولویت بندی روش های کنترلی مواجهه ی پوستی با مواد شیمیایی در یک کارخانه رنگ کاری با استفاده از روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس(FAHP&TOPSIS)'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 8(4)، صص.409-419. magiran.com/p1912000
Mehdi Jahangiri , Hossein Molaei Far , Marzieh Honarbaksh , Payam Farhadi , Behboud Khani , Fazal Rajabi, (2019). 'Prioritizing strategies of skin exposure with chemical in a painting company using fuzzy analytical hierarchy process & Topsis', Journal of Health and Safety at Work, 8(4), pp.409-419. magiran.com/p1912000
مهدی جهانگیری؛ حسین مولایی فر ؛ مرضیه هنربخش؛ پیام فرهادی؛ بهبود خانی؛ فاضل رجبی. "بررسی و اولویت بندی روش های کنترلی مواجهه ی پوستی با مواد شیمیایی در یک کارخانه رنگ کاری با استفاده از روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس(FAHP&TOPSIS)". مجله بهداشت و ایمنی کار، 8 ،4 ، 1397، 409-419. magiran.com/p1912000
Mehdi Jahangiri ; Hossein Molaei Far ; Marzieh Honarbaksh ; Payam Farhadi ; Behboud Khani ; Fazal Rajabi. "Prioritizing strategies of skin exposure with chemical in a painting company using fuzzy analytical hierarchy process & Topsis", Journal of Health and Safety at Work, 8, 4, 2019, 409-419. magiran.com/p1912000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال