ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کاکایی ، (1397). تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و ارتباط آن با الگوی الکتروفورزی پروتئین بذر در برخی ژنوتیپ های عدس (.Lens culinaris Medik)، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 11(4)، 817-833. magiran.com/p1912183
Mehdi Kakaei , (2018). Effect of different levels of irrigation on yield and yield components and its relationship with protein electrophoresis pattern of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes , Journal of environmental stresses in crop sciences, 11(4), 817-833. magiran.com/p1912183
مهدی کاکایی ، تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و ارتباط آن با الگوی الکتروفورزی پروتئین بذر در برخی ژنوتیپ های عدس (.Lens culinaris Medik). مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1397؛ 11(4): 817-833. magiran.com/p1912183
Mehdi Kakaei , Effect of different levels of irrigation on yield and yield components and its relationship with protein electrophoresis pattern of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes , Journal of environmental stresses in crop sciences, 2018; 11(4): 817-833. magiran.com/p1912183
مهدی کاکایی ، "تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و ارتباط آن با الگوی الکتروفورزی پروتئین بذر در برخی ژنوتیپ های عدس (.Lens culinaris Medik)"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 11، شماره 4 (1397): 817-833. magiran.com/p1912183
Mehdi Kakaei , "Effect of different levels of irrigation on yield and yield components and its relationship with protein electrophoresis pattern of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes ", Journal of environmental stresses in crop sciences 11, no.4 (2018): 817-833. magiran.com/p1912183
مهدی کاکایی ، (1397). 'تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و ارتباط آن با الگوی الکتروفورزی پروتئین بذر در برخی ژنوتیپ های عدس (.Lens culinaris Medik)'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 11(4)، صص.817-833. magiran.com/p1912183
Mehdi Kakaei , (2018). 'Effect of different levels of irrigation on yield and yield components and its relationship with protein electrophoresis pattern of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes ', Journal of environmental stresses in crop sciences, 11(4), pp.817-833. magiran.com/p1912183
مهدی کاکایی . "تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و ارتباط آن با الگوی الکتروفورزی پروتئین بذر در برخی ژنوتیپ های عدس (.Lens culinaris Medik)". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 11 ،4 ، 1397، 817-833. magiran.com/p1912183
Mehdi Kakaei . "Effect of different levels of irrigation on yield and yield components and its relationship with protein electrophoresis pattern of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes ", Journal of environmental stresses in crop sciences, 11, 4, 2018, 817-833. magiran.com/p1912183
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال