ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه مهدی نژاد ، حدیث موسوی، براتعلی فاخری، فروزان حیدری، (1397). اثر برخی نانو ذرات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و عملکرد پارتنولید گیاه دارویی بابونه کبیر (.Tanacetum parthenium L) تحت تنش کم آبی، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 11(4)، 917-929. magiran.com/p1912213
Nafiseh Mahdi nezhad , Hadis Mousavi, Baratali Fakheri, Frouzan Heidari , (2018). The effect of some nanoparticles on the activity of antioxidant enzymes and parthenolide yield of Feverfew plant (Tanacetum parthenium L.) under water deficit stress , Journal of environmental stresses in crop sciences, 11(4), 917-929. magiran.com/p1912213
نفیسه مهدی نژاد ، حدیث موسوی، براتعلی فاخری، فروزان حیدری، اثر برخی نانو ذرات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و عملکرد پارتنولید گیاه دارویی بابونه کبیر (.Tanacetum parthenium L) تحت تنش کم آبی. مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1397؛ 11(4): 917-929. magiran.com/p1912213
Nafiseh Mahdi nezhad , Hadis Mousavi, Baratali Fakheri, Frouzan Heidari , The effect of some nanoparticles on the activity of antioxidant enzymes and parthenolide yield of Feverfew plant (Tanacetum parthenium L.) under water deficit stress , Journal of environmental stresses in crop sciences, 2018; 11(4): 917-929. magiran.com/p1912213
نفیسه مهدی نژاد ، حدیث موسوی، براتعلی فاخری، فروزان حیدری، "اثر برخی نانو ذرات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و عملکرد پارتنولید گیاه دارویی بابونه کبیر (.Tanacetum parthenium L) تحت تنش کم آبی"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 11، شماره 4 (1397): 917-929. magiran.com/p1912213
Nafiseh Mahdi nezhad , Hadis Mousavi, Baratali Fakheri, Frouzan Heidari , "The effect of some nanoparticles on the activity of antioxidant enzymes and parthenolide yield of Feverfew plant (Tanacetum parthenium L.) under water deficit stress ", Journal of environmental stresses in crop sciences 11, no.4 (2018): 917-929. magiran.com/p1912213
نفیسه مهدی نژاد ، حدیث موسوی، براتعلی فاخری، فروزان حیدری، (1397). 'اثر برخی نانو ذرات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و عملکرد پارتنولید گیاه دارویی بابونه کبیر (.Tanacetum parthenium L) تحت تنش کم آبی'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 11(4)، صص.917-929. magiran.com/p1912213
Nafiseh Mahdi nezhad , Hadis Mousavi, Baratali Fakheri, Frouzan Heidari , (2018). 'The effect of some nanoparticles on the activity of antioxidant enzymes and parthenolide yield of Feverfew plant (Tanacetum parthenium L.) under water deficit stress ', Journal of environmental stresses in crop sciences, 11(4), pp.917-929. magiran.com/p1912213
نفیسه مهدی نژاد ؛ حدیث موسوی؛ براتعلی فاخری؛ فروزان حیدری. "اثر برخی نانو ذرات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و عملکرد پارتنولید گیاه دارویی بابونه کبیر (.Tanacetum parthenium L) تحت تنش کم آبی". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 11 ،4 ، 1397، 917-929. magiran.com/p1912213
Nafiseh Mahdi nezhad ; Hadis Mousavi; Baratali Fakheri; Frouzan Heidari . "The effect of some nanoparticles on the activity of antioxidant enzymes and parthenolide yield of Feverfew plant (Tanacetum parthenium L.) under water deficit stress ", Journal of environmental stresses in crop sciences, 11, 4, 2018, 917-929. magiran.com/p1912213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال