ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا عشایری پناه، فرشته افتخار ، بهرام کاظمی، محمد مهدی فیض آبادی، (1397). آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli، نشریه زیست شناسی کاربردی، 31(1)، 178-189. magiran.com/p1912291
Mitra Ashayeripanah, fereshteh eftekhar , Bahram Kazemi, Mohammad Mehdi Feizabadi , (2018). Bioinformatics analysis of Rv1733c protein from Mycobacterium tuberculosis as a vaccine candidate, cloning and expression in Escherichia coli, Journal of Applied Biology, 31(1), 178-189. magiran.com/p1912291
میترا عشایری پناه، فرشته افتخار ، بهرام کاظمی، محمد مهدی فیض آبادی، آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli. نشریه زیست شناسی کاربردی، 1397؛ 31(1): 178-189. magiran.com/p1912291
Mitra Ashayeripanah, fereshteh eftekhar , Bahram Kazemi, Mohammad Mehdi Feizabadi , Bioinformatics analysis of Rv1733c protein from Mycobacterium tuberculosis as a vaccine candidate, cloning and expression in Escherichia coli, Journal of Applied Biology, 2018; 31(1): 178-189. magiran.com/p1912291
میترا عشایری پناه، فرشته افتخار ، بهرام کاظمی، محمد مهدی فیض آبادی، "آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli"، نشریه زیست شناسی کاربردی 31، شماره 1 (1397): 178-189. magiran.com/p1912291
Mitra Ashayeripanah, fereshteh eftekhar , Bahram Kazemi, Mohammad Mehdi Feizabadi , "Bioinformatics analysis of Rv1733c protein from Mycobacterium tuberculosis as a vaccine candidate, cloning and expression in Escherichia coli", Journal of Applied Biology 31, no.1 (2018): 178-189. magiran.com/p1912291
میترا عشایری پناه، فرشته افتخار ، بهرام کاظمی، محمد مهدی فیض آبادی، (1397). 'آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli'، نشریه زیست شناسی کاربردی، 31(1)، صص.178-189. magiran.com/p1912291
Mitra Ashayeripanah, fereshteh eftekhar , Bahram Kazemi, Mohammad Mehdi Feizabadi , (2018). 'Bioinformatics analysis of Rv1733c protein from Mycobacterium tuberculosis as a vaccine candidate, cloning and expression in Escherichia coli', Journal of Applied Biology, 31(1), pp.178-189. magiran.com/p1912291
میترا عشایری پناه؛ فرشته افتخار ؛ بهرام کاظمی؛ محمد مهدی فیض آبادی. "آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli". نشریه زیست شناسی کاربردی، 31 ،1 ، 1397، 178-189. magiran.com/p1912291
Mitra Ashayeripanah; fereshteh eftekhar ; Bahram Kazemi; Mohammad Mehdi Feizabadi . "Bioinformatics analysis of Rv1733c protein from Mycobacterium tuberculosis as a vaccine candidate, cloning and expression in Escherichia coli", Journal of Applied Biology, 31, 1, 2018, 178-189. magiran.com/p1912291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال