ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد دهقانان ، مرتضی خان محمدی اطاقسرا، (1397). بررسی روابط علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد موسسات آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری، نشریه آموزش علوم دریایی، 5(3)، 13-22. magiran.com/p1912358
H Dehghanan , M Khanmohammadi Otaghsara , (2018). Investigating the cause and effect relationships of the main components of the performance management of higher education institutions based on structural-interpretative approach, Journal of Teaching in Marine Sciences, 5(3), 13-22. magiran.com/p1912358
حامد دهقانان ، مرتضی خان محمدی اطاقسرا، بررسی روابط علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد موسسات آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری. نشریه آموزش علوم دریایی، 1397؛ 5(3): 13-22. magiran.com/p1912358
H Dehghanan , M Khanmohammadi Otaghsara , Investigating the cause and effect relationships of the main components of the performance management of higher education institutions based on structural-interpretative approach, Journal of Teaching in Marine Sciences, 2018; 5(3): 13-22. magiran.com/p1912358
حامد دهقانان ، مرتضی خان محمدی اطاقسرا، "بررسی روابط علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد موسسات آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری"، نشریه آموزش علوم دریایی 5، شماره 3 (1397): 13-22. magiran.com/p1912358
H Dehghanan , M Khanmohammadi Otaghsara , "Investigating the cause and effect relationships of the main components of the performance management of higher education institutions based on structural-interpretative approach", Journal of Teaching in Marine Sciences 5, no.3 (2018): 13-22. magiran.com/p1912358
حامد دهقانان ، مرتضی خان محمدی اطاقسرا، (1397). 'بررسی روابط علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد موسسات آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری'، نشریه آموزش علوم دریایی، 5(3)، صص.13-22. magiran.com/p1912358
H Dehghanan , M Khanmohammadi Otaghsara , (2018). 'Investigating the cause and effect relationships of the main components of the performance management of higher education institutions based on structural-interpretative approach', Journal of Teaching in Marine Sciences, 5(3), pp.13-22. magiran.com/p1912358
حامد دهقانان ؛ مرتضی خان محمدی اطاقسرا. "بررسی روابط علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد موسسات آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری". نشریه آموزش علوم دریایی، 5 ،3 ، 1397، 13-22. magiran.com/p1912358
H Dehghanan ; M Khanmohammadi Otaghsara . "Investigating the cause and effect relationships of the main components of the performance management of higher education institutions based on structural-interpretative approach", Journal of Teaching in Marine Sciences, 5, 3, 2018, 13-22. magiran.com/p1912358
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال