ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا مرادی، مسعود ستاری، مجتبی علیشاهی، بهرام فلاحتکار، (1397). اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، نشریه علوم آبزی پروری ایران، 6(2)، 109-121. magiran.com/p1912463
Samira Moradi, Bahram Falahatkar, Masoud Sattari, Mojtaba Alishahi, (2018). Effect of different levels of hydroalcoholic extract of Viscum album on growth and hematological indices in Siberian sturgeon (Acipenser baerii), Journal of Aquaculture Sciences, 6(2), 109-121. magiran.com/p1912463
سمیرا مرادی، مسعود ستاری، مجتبی علیشاهی، بهرام فلاحتکار، اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii). نشریه علوم آبزی پروری ایران، 1397؛ 6(2): 109-121. magiran.com/p1912463
Samira Moradi, Bahram Falahatkar, Masoud Sattari, Mojtaba Alishahi, Effect of different levels of hydroalcoholic extract of Viscum album on growth and hematological indices in Siberian sturgeon (Acipenser baerii), Journal of Aquaculture Sciences, 2018; 6(2): 109-121. magiran.com/p1912463
سمیرا مرادی، مسعود ستاری، مجتبی علیشاهی، بهرام فلاحتکار، "اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)"، نشریه علوم آبزی پروری ایران 6، شماره 2 (1397): 109-121. magiran.com/p1912463
Samira Moradi, Bahram Falahatkar, Masoud Sattari, Mojtaba Alishahi, "Effect of different levels of hydroalcoholic extract of Viscum album on growth and hematological indices in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)", Journal of Aquaculture Sciences 6, no.2 (2018): 109-121. magiran.com/p1912463
سمیرا مرادی، مسعود ستاری، مجتبی علیشاهی، بهرام فلاحتکار، (1397). 'اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)'، نشریه علوم آبزی پروری ایران، 6(2)، صص.109-121. magiran.com/p1912463
Samira Moradi, Bahram Falahatkar, Masoud Sattari, Mojtaba Alishahi, (2018). 'Effect of different levels of hydroalcoholic extract of Viscum album on growth and hematological indices in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)', Journal of Aquaculture Sciences, 6(2), pp.109-121. magiran.com/p1912463
سمیرا مرادی؛ مسعود ستاری؛ مجتبی علیشاهی؛ بهرام فلاحتکار. "اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)". نشریه علوم آبزی پروری ایران، 6 ،2 ، 1397، 109-121. magiran.com/p1912463
Samira Moradi; Bahram Falahatkar; Masoud Sattari; Mojtaba Alishahi. "Effect of different levels of hydroalcoholic extract of Viscum album on growth and hematological indices in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)", Journal of Aquaculture Sciences, 6, 2, 2018, 109-121. magiran.com/p1912463
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال