ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم افروز ، منوچهر طبیبیان، بهمن احمدی، (1396). سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی برابر به فرصت های اجتماعی )نمونه مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین(، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 4(14)، 53-75. magiran.com/p1912573
Maryam Afrouz, Manuchehr Tabibian, bahman ahmadi, (2017). Measuring spatial justice for equal access to social opportunities (A case study of Ghazvin city), Journal of SHAHR-HA, 4(14), 53-75. magiran.com/p1912573
مریم افروز ، منوچهر طبیبیان، بهمن احمدی، سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی برابر به فرصت های اجتماعی )نمونه مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین(. نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 1396؛ 4(14): 53-75. magiran.com/p1912573
Maryam Afrouz, Manuchehr Tabibian, bahman ahmadi, Measuring spatial justice for equal access to social opportunities (A case study of Ghazvin city), Journal of SHAHR-HA, 2017; 4(14): 53-75. magiran.com/p1912573
مریم افروز ، منوچهر طبیبیان، بهمن احمدی، "سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی برابر به فرصت های اجتماعی )نمونه مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین("، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری 4، شماره 14 (1396): 53-75. magiran.com/p1912573
Maryam Afrouz, Manuchehr Tabibian, bahman ahmadi, "Measuring spatial justice for equal access to social opportunities (A case study of Ghazvin city)", Journal of SHAHR-HA 4, no.14 (2017): 53-75. magiran.com/p1912573
مریم افروز ، منوچهر طبیبیان، بهمن احمدی، (1396). 'سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی برابر به فرصت های اجتماعی )نمونه مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین('، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 4(14)، صص.53-75. magiran.com/p1912573
Maryam Afrouz, Manuchehr Tabibian, bahman ahmadi, (2017). 'Measuring spatial justice for equal access to social opportunities (A case study of Ghazvin city)', Journal of SHAHR-HA, 4(14), pp.53-75. magiran.com/p1912573
مریم افروز ؛ منوچهر طبیبیان؛ بهمن احمدی. "سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی برابر به فرصت های اجتماعی )نمونه مطالعه: بافت قدیم شهر قزوین(". نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 4 ،14 ، 1396، 53-75. magiran.com/p1912573
Maryam Afrouz; Manuchehr Tabibian; bahman ahmadi. "Measuring spatial justice for equal access to social opportunities (A case study of Ghazvin city)", Journal of SHAHR-HA, 4, 14, 2017, 53-75. magiran.com/p1912573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال