ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا گل محمدی ، نادر آقاخانی ، کمال خادم وطن ، وحید علی نژاد، (1397). بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران بستری مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه سال 1396، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(6)، 412-422. magiran.com/p1912845
Fariba Golmohamadi Mrs , Nader Aghakhani Dr , Kamal Khadem vatan Dr , Vahid Alinejad Mr, (2018). THE EFFECT OF SELF-CARE EDUCATION ON THE SELF EFFICACY IN MYOCARDIAL INFARCTION HOSPITALIZED PATIENTS IN SEYEID AL-SHOHADA EDUCATIONAL & TREATMENT CENTER, URMIA, 2017, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16(6), 412-422. magiran.com/p1912845
فریبا گل محمدی ، نادر آقاخانی ، کمال خادم وطن ، وحید علی نژاد، بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران بستری مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه سال 1396. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1397؛ 16(6): 412-422. magiran.com/p1912845
Fariba Golmohamadi Mrs , Nader Aghakhani Dr , Kamal Khadem vatan Dr , Vahid Alinejad Mr, THE EFFECT OF SELF-CARE EDUCATION ON THE SELF EFFICACY IN MYOCARDIAL INFARCTION HOSPITALIZED PATIENTS IN SEYEID AL-SHOHADA EDUCATIONAL & TREATMENT CENTER, URMIA, 2017, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2018; 16(6): 412-422. magiran.com/p1912845
فریبا گل محمدی ، نادر آقاخانی ، کمال خادم وطن ، وحید علی نژاد، "بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران بستری مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه سال 1396"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 16، شماره 6 (1397): 412-422. magiran.com/p1912845
Fariba Golmohamadi Mrs , Nader Aghakhani Dr , Kamal Khadem vatan Dr , Vahid Alinejad Mr, "THE EFFECT OF SELF-CARE EDUCATION ON THE SELF EFFICACY IN MYOCARDIAL INFARCTION HOSPITALIZED PATIENTS IN SEYEID AL-SHOHADA EDUCATIONAL & TREATMENT CENTER, URMIA, 2017", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 16, no.6 (2018): 412-422. magiran.com/p1912845
فریبا گل محمدی ، نادر آقاخانی ، کمال خادم وطن ، وحید علی نژاد، (1397). 'بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران بستری مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه سال 1396'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(6)، صص.412-422. magiran.com/p1912845
Fariba Golmohamadi Mrs , Nader Aghakhani Dr , Kamal Khadem vatan Dr , Vahid Alinejad Mr, (2018). 'THE EFFECT OF SELF-CARE EDUCATION ON THE SELF EFFICACY IN MYOCARDIAL INFARCTION HOSPITALIZED PATIENTS IN SEYEID AL-SHOHADA EDUCATIONAL & TREATMENT CENTER, URMIA, 2017', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16(6), pp.412-422. magiran.com/p1912845
فریبا گل محمدی ؛ نادر آقاخانی ؛ کمال خادم وطن ؛ وحید علی نژاد. "بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران بستری مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه سال 1396". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16 ،6 ، 1397، 412-422. magiran.com/p1912845
Fariba Golmohamadi Mrs ; Nader Aghakhani Dr ; Kamal Khadem vatan Dr ; Vahid Alinejad Mr. "THE EFFECT OF SELF-CARE EDUCATION ON THE SELF EFFICACY IN MYOCARDIAL INFARCTION HOSPITALIZED PATIENTS IN SEYEID AL-SHOHADA EDUCATIONAL & TREATMENT CENTER, URMIA, 2017", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16, 6, 2018, 412-422. magiran.com/p1912845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال