ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدی نیک نژاد فردوس، جلال سخنور، (1396). شانس و طوخه در رمان پسامدرن انگلیسی: رویکرد تحلیلی شانس در رمان شور اثر جنت وینترسون، نشریه مطالعات ادبی و فرهنگی معاصر، 1(1)، 63-80. magiran.com/p1912979
Hoda Niknezhad ferdos , Jalal Sokhanvar, (2018). Automaton and Tyche in Postmodern British Novel: A Critical Treatment of Chance in Jeanette Winterson’s The Passion, Contemporary Literary and Cultural Studies, 1(1), 63-80. magiran.com/p1912979
هدی نیک نژاد فردوس، جلال سخنور، شانس و طوخه در رمان پسامدرن انگلیسی: رویکرد تحلیلی شانس در رمان شور اثر جنت وینترسون. نشریه مطالعات ادبی و فرهنگی معاصر، 1396؛ 1(1): 63-80. magiran.com/p1912979
Hoda Niknezhad ferdos , Jalal Sokhanvar, Automaton and Tyche in Postmodern British Novel: A Critical Treatment of Chance in Jeanette Winterson’s The Passion, Contemporary Literary and Cultural Studies, 2018; 1(1): 63-80. magiran.com/p1912979
هدی نیک نژاد فردوس، جلال سخنور، "شانس و طوخه در رمان پسامدرن انگلیسی: رویکرد تحلیلی شانس در رمان شور اثر جنت وینترسون"، نشریه مطالعات ادبی و فرهنگی معاصر 1، شماره 1 (1396): 63-80. magiran.com/p1912979
Hoda Niknezhad ferdos , Jalal Sokhanvar, "Automaton and Tyche in Postmodern British Novel: A Critical Treatment of Chance in Jeanette Winterson’s The Passion", Contemporary Literary and Cultural Studies 1, no.1 (2018): 63-80. magiran.com/p1912979
هدی نیک نژاد فردوس، جلال سخنور، (1396). 'شانس و طوخه در رمان پسامدرن انگلیسی: رویکرد تحلیلی شانس در رمان شور اثر جنت وینترسون'، نشریه مطالعات ادبی و فرهنگی معاصر، 1(1)، صص.63-80. magiran.com/p1912979
Hoda Niknezhad ferdos , Jalal Sokhanvar, (2018). 'Automaton and Tyche in Postmodern British Novel: A Critical Treatment of Chance in Jeanette Winterson’s The Passion', Contemporary Literary and Cultural Studies, 1(1), pp.63-80. magiran.com/p1912979
هدی نیک نژاد فردوس؛ جلال سخنور. "شانس و طوخه در رمان پسامدرن انگلیسی: رویکرد تحلیلی شانس در رمان شور اثر جنت وینترسون". نشریه مطالعات ادبی و فرهنگی معاصر، 1 ،1 ، 1396، 63-80. magiran.com/p1912979
Hoda Niknezhad ferdos ; Jalal Sokhanvar. "Automaton and Tyche in Postmodern British Novel: A Critical Treatment of Chance in Jeanette Winterson’s The Passion", Contemporary Literary and Cultural Studies, 1, 1, 2018, 63-80. magiran.com/p1912979
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال