ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول یاراحمدی ، محمدرضا وفا، پروین مریدی، پیمان یاری، سیده نرجس نجیبی، سمیه سلیمانی علیار، (1397). نقش مداخله آموزشی اصلاح الگوی نگرش - رفتاری تغذیه سالم بر شاخص بهره وری نیروی کار، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 2(3)، 192-201. magiran.com/p1913008
Rasoul YARAHMADI , Mohammad reza VAFA , Parvin MORIDI , Peyman YARI , Seyyede Narjes NAJIBI , Somayeh SOLEIMANI, ALYAR, (2018). The Effect of Educational Intervention Using Attitude- Behavior Pattern of Health Nutrition on Labor Productivity Index, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2(3), 192-201. magiran.com/p1913008
رسول یاراحمدی ، محمدرضا وفا، پروین مریدی، پیمان یاری، سیده نرجس نجیبی، سمیه سلیمانی علیار، نقش مداخله آموزشی اصلاح الگوی نگرش - رفتاری تغذیه سالم بر شاخص بهره وری نیروی کار. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1397؛ 2(3): 192-201. magiran.com/p1913008
Rasoul YARAHMADI , Mohammad reza VAFA , Parvin MORIDI , Peyman YARI , Seyyede Narjes NAJIBI , Somayeh SOLEIMANI, ALYAR, The Effect of Educational Intervention Using Attitude- Behavior Pattern of Health Nutrition on Labor Productivity Index, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2018; 2(3): 192-201. magiran.com/p1913008
رسول یاراحمدی ، محمدرضا وفا، پروین مریدی، پیمان یاری، سیده نرجس نجیبی، سمیه سلیمانی علیار، "نقش مداخله آموزشی اصلاح الگوی نگرش - رفتاری تغذیه سالم بر شاخص بهره وری نیروی کار"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 2، شماره 3 (1397): 192-201. magiran.com/p1913008
Rasoul YARAHMADI , Mohammad reza VAFA , Parvin MORIDI , Peyman YARI , Seyyede Narjes NAJIBI , Somayeh SOLEIMANI, ALYAR, "The Effect of Educational Intervention Using Attitude- Behavior Pattern of Health Nutrition on Labor Productivity Index", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 2, no.3 (2018): 192-201. magiran.com/p1913008
رسول یاراحمدی ، محمدرضا وفا، پروین مریدی، پیمان یاری، سیده نرجس نجیبی، سمیه سلیمانی علیار، (1397). 'نقش مداخله آموزشی اصلاح الگوی نگرش - رفتاری تغذیه سالم بر شاخص بهره وری نیروی کار'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 2(3)، صص.192-201. magiran.com/p1913008
Rasoul YARAHMADI , Mohammad reza VAFA , Parvin MORIDI , Peyman YARI , Seyyede Narjes NAJIBI , Somayeh SOLEIMANI, ALYAR, (2018). 'The Effect of Educational Intervention Using Attitude- Behavior Pattern of Health Nutrition on Labor Productivity Index', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2(3), pp.192-201. magiran.com/p1913008
رسول یاراحمدی ؛ محمدرضا وفا؛ پروین مریدی؛ پیمان یاری؛ سیده نرجس نجیبی؛ سمیه سلیمانی علیار. "نقش مداخله آموزشی اصلاح الگوی نگرش - رفتاری تغذیه سالم بر شاخص بهره وری نیروی کار". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 2 ،3 ، 1397، 192-201. magiran.com/p1913008
Rasoul YARAHMADI ; Mohammad reza VAFA ; Parvin MORIDI ; Peyman YARI ; Seyyede Narjes NAJIBI ; Somayeh SOLEIMANI; ALYAR. "The Effect of Educational Intervention Using Attitude- Behavior Pattern of Health Nutrition on Labor Productivity Index", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2, 3, 2018, 192-201. magiran.com/p1913008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال