ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین محمدی ، افسانه حسن زاده دستجردی، امیرعباس عزیزی فر، (1397). تحلیل مقایسه ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار)، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 77، 125-142. magiran.com/p1913094
Hossein Mohammadi, Afsaneh Hassanzadeh Dastjerdi, Amir Abbas Azizifar , (2018). Comparative Analysis of Father and Son's Confrontation in Iranian and Greek Tragedies (Rostam and Esfandiar, Rostam and Sohrab and Oedipus Shahriar), Literary Text Research, 77, 125-142. magiran.com/p1913094
حسین محمدی ، افسانه حسن زاده دستجردی، امیرعباس عزیزی فر، تحلیل مقایسه ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار). فصلنامه متن پژوهی ادبی، 1397؛ 77: 125-142. magiran.com/p1913094
Hossein Mohammadi, Afsaneh Hassanzadeh Dastjerdi, Amir Abbas Azizifar , Comparative Analysis of Father and Son's Confrontation in Iranian and Greek Tragedies (Rostam and Esfandiar, Rostam and Sohrab and Oedipus Shahriar), Literary Text Research, 2018; 77: 125-142. magiran.com/p1913094
حسین محمدی ، افسانه حسن زاده دستجردی، امیرعباس عزیزی فر، "تحلیل مقایسه ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار)"، فصلنامه متن پژوهی ادبی ،77 (1397): 125-142. magiran.com/p1913094
Hossein Mohammadi, Afsaneh Hassanzadeh Dastjerdi, Amir Abbas Azizifar , "Comparative Analysis of Father and Son's Confrontation in Iranian and Greek Tragedies (Rostam and Esfandiar, Rostam and Sohrab and Oedipus Shahriar)", Literary Text Research no. 77 (2018): 125-142. magiran.com/p1913094
حسین محمدی ، افسانه حسن زاده دستجردی، امیرعباس عزیزی فر، (1397). 'تحلیل مقایسه ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار)'، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 77، صص.125-142. magiran.com/p1913094
Hossein Mohammadi, Afsaneh Hassanzadeh Dastjerdi, Amir Abbas Azizifar , (2018). 'Comparative Analysis of Father and Son's Confrontation in Iranian and Greek Tragedies (Rostam and Esfandiar, Rostam and Sohrab and Oedipus Shahriar)', Literary Text Research, 77, pp.125-142. magiran.com/p1913094
حسین محمدی ؛ افسانه حسن زاده دستجردی؛ امیرعباس عزیزی فر. "تحلیل مقایسه ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی های ایرانی و یونانی (رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و ادیپوس شهریار)". فصلنامه متن پژوهی ادبی، 77 ، 1397، 125-142. magiran.com/p1913094
Hossein Mohammadi; Afsaneh Hassanzadeh Dastjerdi; Amir Abbas Azizifar . "Comparative Analysis of Father and Son's Confrontation in Iranian and Greek Tragedies (Rostam and Esfandiar, Rostam and Sohrab and Oedipus Shahriar)", Literary Text Research, 77, 2018, 125-142. magiran.com/p1913094
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال