ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا کیخای فرزانه ، محمد جواد عرفانی بیضایی، حمیدرضا اکبری، (1397). تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 77، 253-278. magiran.com/p1913109
Ahmad Reza Keikha Farzaneh, Mohammad Jawad Erfani Beyzaei, Hamid Reza Akbari , (2018). Analysis of Novel of “Naked against the Wind” by Ahmad Shakeri Based on the Greimas Actantial Theory, Literary Text Research, 77, 253-278. magiran.com/p1913109
احمدرضا کیخای فرزانه ، محمد جواد عرفانی بیضایی، حمیدرضا اکبری، تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس. فصلنامه متن پژوهی ادبی، 1397؛ 77: 253-278. magiran.com/p1913109
Ahmad Reza Keikha Farzaneh, Mohammad Jawad Erfani Beyzaei, Hamid Reza Akbari , Analysis of Novel of “Naked against the Wind” by Ahmad Shakeri Based on the Greimas Actantial Theory, Literary Text Research, 2018; 77: 253-278. magiran.com/p1913109
احمدرضا کیخای فرزانه ، محمد جواد عرفانی بیضایی، حمیدرضا اکبری، "تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس"، فصلنامه متن پژوهی ادبی ،77 (1397): 253-278. magiran.com/p1913109
Ahmad Reza Keikha Farzaneh, Mohammad Jawad Erfani Beyzaei, Hamid Reza Akbari , "Analysis of Novel of “Naked against the Wind” by Ahmad Shakeri Based on the Greimas Actantial Theory", Literary Text Research no. 77 (2018): 253-278. magiran.com/p1913109
احمدرضا کیخای فرزانه ، محمد جواد عرفانی بیضایی، حمیدرضا اکبری، (1397). 'تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس'، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 77، صص.253-278. magiran.com/p1913109
Ahmad Reza Keikha Farzaneh, Mohammad Jawad Erfani Beyzaei, Hamid Reza Akbari , (2018). 'Analysis of Novel of “Naked against the Wind” by Ahmad Shakeri Based on the Greimas Actantial Theory', Literary Text Research, 77, pp.253-278. magiran.com/p1913109
احمدرضا کیخای فرزانه ؛ محمد جواد عرفانی بیضایی؛ حمیدرضا اکبری. "تحلیل و بررسی رمان عریان در برابر باد از احمد شاکری بر اساس الگوی کنشگرای گریماس". فصلنامه متن پژوهی ادبی، 77 ، 1397، 253-278. magiran.com/p1913109
Ahmad Reza Keikha Farzaneh; Mohammad Jawad Erfani Beyzaei; Hamid Reza Akbari . "Analysis of Novel of “Naked against the Wind” by Ahmad Shakeri Based on the Greimas Actantial Theory", Literary Text Research, 77, 2018, 253-278. magiran.com/p1913109
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال