ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی جهانی ، الیاس بابایف، (1397). شواهدی نویافته از معماری محوطه های استقراری هزاره های دوم و اول قبل از میلاد در کرانه های جنوب غرب دریای کاسپی(گیلان)، مجله مطالعات باستان شناسی، 10(2)، 47-65. magiran.com/p1913391
vali Jahani, alyas babayof , (2018). New Evidence for the Architectural Structure of the Second and First Millennium BC Settlement Sites in the Southwestern Coast of Caspian Sea (Gilan) , Journal of Archaeological Studies, 10(2), 47-65. magiran.com/p1913391
ولی جهانی ، الیاس بابایف، شواهدی نویافته از معماری محوطه های استقراری هزاره های دوم و اول قبل از میلاد در کرانه های جنوب غرب دریای کاسپی(گیلان). مجله مطالعات باستان شناسی، 1397؛ 10(2): 47-65. magiran.com/p1913391
vali Jahani, alyas babayof , New Evidence for the Architectural Structure of the Second and First Millennium BC Settlement Sites in the Southwestern Coast of Caspian Sea (Gilan) , Journal of Archaeological Studies, 2018; 10(2): 47-65. magiran.com/p1913391
ولی جهانی ، الیاس بابایف، "شواهدی نویافته از معماری محوطه های استقراری هزاره های دوم و اول قبل از میلاد در کرانه های جنوب غرب دریای کاسپی(گیلان)"، مجله مطالعات باستان شناسی 10، شماره 2 (1397): 47-65. magiran.com/p1913391
vali Jahani, alyas babayof , "New Evidence for the Architectural Structure of the Second and First Millennium BC Settlement Sites in the Southwestern Coast of Caspian Sea (Gilan) ", Journal of Archaeological Studies 10, no.2 (2018): 47-65. magiran.com/p1913391
ولی جهانی ، الیاس بابایف، (1397). 'شواهدی نویافته از معماری محوطه های استقراری هزاره های دوم و اول قبل از میلاد در کرانه های جنوب غرب دریای کاسپی(گیلان)'، مجله مطالعات باستان شناسی، 10(2)، صص.47-65. magiran.com/p1913391
vali Jahani, alyas babayof , (2018). 'New Evidence for the Architectural Structure of the Second and First Millennium BC Settlement Sites in the Southwestern Coast of Caspian Sea (Gilan) ', Journal of Archaeological Studies, 10(2), pp.47-65. magiran.com/p1913391
ولی جهانی ؛ الیاس بابایف. "شواهدی نویافته از معماری محوطه های استقراری هزاره های دوم و اول قبل از میلاد در کرانه های جنوب غرب دریای کاسپی(گیلان)". مجله مطالعات باستان شناسی، 10 ،2 ، 1397، 47-65. magiran.com/p1913391
vali Jahani; alyas babayof . "New Evidence for the Architectural Structure of the Second and First Millennium BC Settlement Sites in the Southwestern Coast of Caspian Sea (Gilan) ", Journal of Archaeological Studies, 10, 2, 2018, 47-65. magiran.com/p1913391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال