ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم خسروی ، علیرضا طاهری، (1397). بررسی تطبیقی نقوش براق در نگاره های معراج دوران اسلامی با برخی از لگام‏های مفرغی لرستان، مجله مطالعات باستان شناسی، 10(2)، 67-81. magiran.com/p1913393
maryam khosravi, ali tahaei , (2018). A Comparative Study on the Image of “Buraq” in the Islamic Art with some Motifs of the Luristan Bronze , Journal of Archaeological Studies, 10(2), 67-81. magiran.com/p1913393
مریم خسروی ، علیرضا طاهری، بررسی تطبیقی نقوش براق در نگاره های معراج دوران اسلامی با برخی از لگام‏های مفرغی لرستان. مجله مطالعات باستان شناسی، 1397؛ 10(2): 67-81. magiran.com/p1913393
maryam khosravi, ali tahaei , A Comparative Study on the Image of “Buraq” in the Islamic Art with some Motifs of the Luristan Bronze , Journal of Archaeological Studies, 2018; 10(2): 67-81. magiran.com/p1913393
مریم خسروی ، علیرضا طاهری، "بررسی تطبیقی نقوش براق در نگاره های معراج دوران اسلامی با برخی از لگام‏های مفرغی لرستان"، مجله مطالعات باستان شناسی 10، شماره 2 (1397): 67-81. magiran.com/p1913393
maryam khosravi, ali tahaei , "A Comparative Study on the Image of “Buraq” in the Islamic Art with some Motifs of the Luristan Bronze ", Journal of Archaeological Studies 10, no.2 (2018): 67-81. magiran.com/p1913393
مریم خسروی ، علیرضا طاهری، (1397). 'بررسی تطبیقی نقوش براق در نگاره های معراج دوران اسلامی با برخی از لگام‏های مفرغی لرستان'، مجله مطالعات باستان شناسی، 10(2)، صص.67-81. magiran.com/p1913393
maryam khosravi, ali tahaei , (2018). 'A Comparative Study on the Image of “Buraq” in the Islamic Art with some Motifs of the Luristan Bronze ', Journal of Archaeological Studies, 10(2), pp.67-81. magiran.com/p1913393
مریم خسروی ؛ علیرضا طاهری. "بررسی تطبیقی نقوش براق در نگاره های معراج دوران اسلامی با برخی از لگام‏های مفرغی لرستان". مجله مطالعات باستان شناسی، 10 ،2 ، 1397، 67-81. magiran.com/p1913393
maryam khosravi; ali tahaei . "A Comparative Study on the Image of “Buraq” in the Islamic Art with some Motifs of the Luristan Bronze ", Journal of Archaeological Studies, 10, 2, 2018, 67-81. magiran.com/p1913393
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال