ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کاظم پور ، مهدی محمدزاده، راضیه حیدری، (1397). بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره های کمال الدین بهزاد، مجله مطالعات باستان شناسی، 10(2)، 239-258. magiran.com/p1913409
mehdi kazempour , mehdi mohammadzadeh, raziye heydari , (2018). The Recognition of Timurid Architectural Decorations on the Basis of Kamal Al-Din Bihzad Miniature Paintings , Journal of Archaeological Studies, 10(2), 239-258. magiran.com/p1913409
مهدی کاظم پور ، مهدی محمدزاده، راضیه حیدری، بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره های کمال الدین بهزاد. مجله مطالعات باستان شناسی، 1397؛ 10(2): 239-258. magiran.com/p1913409
mehdi kazempour , mehdi mohammadzadeh, raziye heydari , The Recognition of Timurid Architectural Decorations on the Basis of Kamal Al-Din Bihzad Miniature Paintings , Journal of Archaeological Studies, 2018; 10(2): 239-258. magiran.com/p1913409
مهدی کاظم پور ، مهدی محمدزاده، راضیه حیدری، "بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره های کمال الدین بهزاد"، مجله مطالعات باستان شناسی 10، شماره 2 (1397): 239-258. magiran.com/p1913409
mehdi kazempour , mehdi mohammadzadeh, raziye heydari , "The Recognition of Timurid Architectural Decorations on the Basis of Kamal Al-Din Bihzad Miniature Paintings ", Journal of Archaeological Studies 10, no.2 (2018): 239-258. magiran.com/p1913409
مهدی کاظم پور ، مهدی محمدزاده، راضیه حیدری، (1397). 'بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره های کمال الدین بهزاد'، مجله مطالعات باستان شناسی، 10(2)، صص.239-258. magiran.com/p1913409
mehdi kazempour , mehdi mohammadzadeh, raziye heydari , (2018). 'The Recognition of Timurid Architectural Decorations on the Basis of Kamal Al-Din Bihzad Miniature Paintings ', Journal of Archaeological Studies, 10(2), pp.239-258. magiran.com/p1913409
مهدی کاظم پور ؛ مهدی محمدزاده؛ راضیه حیدری. "بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره های کمال الدین بهزاد". مجله مطالعات باستان شناسی، 10 ،2 ، 1397، 239-258. magiran.com/p1913409
mehdi kazempour ; mehdi mohammadzadeh; raziye heydari . "The Recognition of Timurid Architectural Decorations on the Basis of Kamal Al-Din Bihzad Miniature Paintings ", Journal of Archaeological Studies, 10, 2, 2018, 239-258. magiran.com/p1913409
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال