ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر عطایی ، عزیز کامران، علی اکبر شکارچی، ایرج اعتبار، اسفندیار حقیری، محسن باقری، (1397). بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان‫های خلخال و کوثر در سال 1395، مجله سلامت و بهداشت، 9(5)، 530-540. magiran.com/p1913480
J Ataei , A Kamran , AA Shekarchi , I Etebar , E Haghiri , M Gorbani, (2018). Study of Health Promotion Life Style (HPLP) of Rural Primary Health-Care Workers (Behvarzes) in Khalkhal and Kosar Counties, 1395, Journal of Health , 9(5), 530-540. magiran.com/p1913480
جعفر عطایی ، عزیز کامران، علی اکبر شکارچی، ایرج اعتبار، اسفندیار حقیری، محسن باقری، بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان‫های خلخال و کوثر در سال 1395. مجله سلامت و بهداشت، 1397؛ 9(5): 530-540. magiran.com/p1913480
J Ataei , A Kamran , AA Shekarchi , I Etebar , E Haghiri , M Gorbani, Study of Health Promotion Life Style (HPLP) of Rural Primary Health-Care Workers (Behvarzes) in Khalkhal and Kosar Counties, 1395, Journal of Health , 2018; 9(5): 530-540. magiran.com/p1913480
جعفر عطایی ، عزیز کامران، علی اکبر شکارچی، ایرج اعتبار، اسفندیار حقیری، محسن باقری، "بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان‫های خلخال و کوثر در سال 1395"، مجله سلامت و بهداشت 9، شماره 5 (1397): 530-540. magiran.com/p1913480
J Ataei , A Kamran , AA Shekarchi , I Etebar , E Haghiri , M Gorbani, " Study of Health Promotion Life Style (HPLP) of Rural Primary Health-Care Workers (Behvarzes) in Khalkhal and Kosar Counties, 1395", Journal of Health 9, no.5 (2018): 530-540. magiran.com/p1913480
جعفر عطایی ، عزیز کامران، علی اکبر شکارچی، ایرج اعتبار، اسفندیار حقیری، محسن باقری، (1397). 'بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان‫های خلخال و کوثر در سال 1395'، مجله سلامت و بهداشت، 9(5)، صص.530-540. magiran.com/p1913480
J Ataei , A Kamran , AA Shekarchi , I Etebar , E Haghiri , M Gorbani, (2018). ' Study of Health Promotion Life Style (HPLP) of Rural Primary Health-Care Workers (Behvarzes) in Khalkhal and Kosar Counties, 1395', Journal of Health , 9(5), pp.530-540. magiran.com/p1913480
جعفر عطایی ؛ عزیز کامران؛ علی اکبر شکارچی؛ ایرج اعتبار؛ اسفندیار حقیری؛ محسن باقری. "بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان‫های خلخال و کوثر در سال 1395". مجله سلامت و بهداشت، 9 ،5 ، 1397، 530-540. magiran.com/p1913480
J Ataei ; A Kamran ; AA Shekarchi ; I Etebar ; E Haghiri ; M Gorbani. " Study of Health Promotion Life Style (HPLP) of Rural Primary Health-Care Workers (Behvarzes) in Khalkhal and Kosar Counties, 1395", Journal of Health , 9, 5, 2018, 530-540. magiran.com/p1913480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال