ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم معاضدی عالی ، پرویز پرزور ، ذبیح پیرانی، حدیث سادات عدل، هما احمدی، (1397). بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی مبتنی بر آموزه‫ های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور، مجله سلامت و بهداشت، 9(5)، 589-598. magiran.com/p1913495
K Moazedi , P Porzoor , Z Pirani , H Adl , H Ahmadi, (2018). The Effectiveness of Islamic Teaching Based Religious-Spiritual Psychotherapy on Quality of Life, in Infertile Women, Journal of Health , 9(5), 589-598. magiran.com/p1913495
کاظم معاضدی عالی ، پرویز پرزور ، ذبیح پیرانی، حدیث سادات عدل، هما احمدی، بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی مبتنی بر آموزه‫ های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور. مجله سلامت و بهداشت، 1397؛ 9(5): 589-598. magiran.com/p1913495
K Moazedi , P Porzoor , Z Pirani , H Adl , H Ahmadi, The Effectiveness of Islamic Teaching Based Religious-Spiritual Psychotherapy on Quality of Life, in Infertile Women, Journal of Health , 2018; 9(5): 589-598. magiran.com/p1913495
کاظم معاضدی عالی ، پرویز پرزور ، ذبیح پیرانی، حدیث سادات عدل، هما احمدی، "بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی مبتنی بر آموزه‫ های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور"، مجله سلامت و بهداشت 9، شماره 5 (1397): 589-598. magiran.com/p1913495
K Moazedi , P Porzoor , Z Pirani , H Adl , H Ahmadi, " The Effectiveness of Islamic Teaching Based Religious-Spiritual Psychotherapy on Quality of Life, in Infertile Women", Journal of Health 9, no.5 (2018): 589-598. magiran.com/p1913495
کاظم معاضدی عالی ، پرویز پرزور ، ذبیح پیرانی، حدیث سادات عدل، هما احمدی، (1397). 'بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی مبتنی بر آموزه‫ های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور'، مجله سلامت و بهداشت، 9(5)، صص.589-598. magiran.com/p1913495
K Moazedi , P Porzoor , Z Pirani , H Adl , H Ahmadi, (2018). ' The Effectiveness of Islamic Teaching Based Religious-Spiritual Psychotherapy on Quality of Life, in Infertile Women', Journal of Health , 9(5), pp.589-598. magiran.com/p1913495
کاظم معاضدی عالی ؛ پرویز پرزور ؛ ذبیح پیرانی؛ حدیث سادات عدل؛ هما احمدی. "بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی مبتنی بر آموزه‫ های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور". مجله سلامت و بهداشت، 9 ،5 ، 1397، 589-598. magiran.com/p1913495
K Moazedi ; P Porzoor ; Z Pirani ; H Adl ; H Ahmadi. " The Effectiveness of Islamic Teaching Based Religious-Spiritual Psychotherapy on Quality of Life, in Infertile Women", Journal of Health , 9, 5, 2018, 589-598. magiran.com/p1913495
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال