به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی حسام ، اسماعیل آقایی زاده، منصور رضاعلی، (1397). شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: شهر رشت)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 50(105)، 773-790. magiran.com/p1913561
Mahdi Hesam , Esmaeil Aghaeizadeh, Mansour Rezaali, (2018). The Obstacles of Accessing to Clean City Base on Garbage Collection Using Grounded Theory (Case Study: Rasht), Human Geography Research Quarterly, 50(105), 773-790. magiran.com/p1913561
مهدی حسام ، اسماعیل آقایی زاده، منصور رضاعلی، شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: شهر رشت). فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1397؛ 50(105): 773-790. magiran.com/p1913561
Mahdi Hesam , Esmaeil Aghaeizadeh, Mansour Rezaali, The Obstacles of Accessing to Clean City Base on Garbage Collection Using Grounded Theory (Case Study: Rasht), Human Geography Research Quarterly, 2018; 50(105): 773-790. magiran.com/p1913561
مهدی حسام ، اسماعیل آقایی زاده، منصور رضاعلی، "شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: شهر رشت)"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 50، شماره 105 (1397): 773-790. magiran.com/p1913561
Mahdi Hesam , Esmaeil Aghaeizadeh, Mansour Rezaali, "The Obstacles of Accessing to Clean City Base on Garbage Collection Using Grounded Theory (Case Study: Rasht)", Human Geography Research Quarterly 50, no.105 (2018): 773-790. magiran.com/p1913561
مهدی حسام ، اسماعیل آقایی زاده، منصور رضاعلی، (1397). 'شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: شهر رشت)'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 50(105)، صص.773-790. magiran.com/p1913561
Mahdi Hesam , Esmaeil Aghaeizadeh, Mansour Rezaali, (2018). 'The Obstacles of Accessing to Clean City Base on Garbage Collection Using Grounded Theory (Case Study: Rasht)', Human Geography Research Quarterly, 50(105), pp.773-790. magiran.com/p1913561
مهدی حسام ؛ اسماعیل آقایی زاده؛ منصور رضاعلی. "شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: شهر رشت)". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 50 ،105 ، 1397، 773-790. magiran.com/p1913561
Mahdi Hesam ; Esmaeil Aghaeizadeh; Mansour Rezaali. "The Obstacles of Accessing to Clean City Base on Garbage Collection Using Grounded Theory (Case Study: Rasht)", Human Geography Research Quarterly, 50, 105, 2018, 773-790. magiran.com/p1913561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال