ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لعیا الفت، مقصود امیری، جهانیار بامدادصوفی، مهسا پیشدار، (1397). توسعه رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا و ترکیب آن با نظریه مجموعه های فازی بازه ای نوع دوم- مطالعه موردی: کارایی فرودگاه های مسافربری کشور با توجه به اصول پایداری، مجله مدیریت تولید و عملیات، 9(2)، 23-36. magiran.com/p1913791
Laya Olfat , Maghsoud Amiri , Jahanyar BamdadSoufi , Mahsa Pishdar, (2018). Developing Dynamic Network DEA Approach and its Combination with Interval Type-2 Fuzzy Sets Theory Case of Passenger Airports’ Performance Based on Sustainability Principles, journal of Production and Operations Management, 9(2), 23-36. magiran.com/p1913791
لعیا الفت، مقصود امیری، جهانیار بامدادصوفی، مهسا پیشدار، توسعه رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا و ترکیب آن با نظریه مجموعه های فازی بازه ای نوع دوم- مطالعه موردی: کارایی فرودگاه های مسافربری کشور با توجه به اصول پایداری. مجله مدیریت تولید و عملیات، 1397؛ 9(2): 23-36. magiran.com/p1913791
Laya Olfat , Maghsoud Amiri , Jahanyar BamdadSoufi , Mahsa Pishdar, Developing Dynamic Network DEA Approach and its Combination with Interval Type-2 Fuzzy Sets Theory Case of Passenger Airports’ Performance Based on Sustainability Principles, journal of Production and Operations Management, 2018; 9(2): 23-36. magiran.com/p1913791
لعیا الفت، مقصود امیری، جهانیار بامدادصوفی، مهسا پیشدار، "توسعه رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا و ترکیب آن با نظریه مجموعه های فازی بازه ای نوع دوم- مطالعه موردی: کارایی فرودگاه های مسافربری کشور با توجه به اصول پایداری"، مجله مدیریت تولید و عملیات 9، شماره 2 (1397): 23-36. magiran.com/p1913791
Laya Olfat , Maghsoud Amiri , Jahanyar BamdadSoufi , Mahsa Pishdar, "Developing Dynamic Network DEA Approach and its Combination with Interval Type-2 Fuzzy Sets Theory Case of Passenger Airports’ Performance Based on Sustainability Principles", journal of Production and Operations Management 9, no.2 (2018): 23-36. magiran.com/p1913791
لعیا الفت، مقصود امیری، جهانیار بامدادصوفی، مهسا پیشدار، (1397). 'توسعه رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا و ترکیب آن با نظریه مجموعه های فازی بازه ای نوع دوم- مطالعه موردی: کارایی فرودگاه های مسافربری کشور با توجه به اصول پایداری'، مجله مدیریت تولید و عملیات، 9(2)، صص.23-36. magiran.com/p1913791
Laya Olfat , Maghsoud Amiri , Jahanyar BamdadSoufi , Mahsa Pishdar, (2018). 'Developing Dynamic Network DEA Approach and its Combination with Interval Type-2 Fuzzy Sets Theory Case of Passenger Airports’ Performance Based on Sustainability Principles', journal of Production and Operations Management, 9(2), pp.23-36. magiran.com/p1913791
لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ جهانیار بامدادصوفی؛ مهسا پیشدار. "توسعه رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا و ترکیب آن با نظریه مجموعه های فازی بازه ای نوع دوم- مطالعه موردی: کارایی فرودگاه های مسافربری کشور با توجه به اصول پایداری". مجله مدیریت تولید و عملیات، 9 ،2 ، 1397، 23-36. magiran.com/p1913791
Laya Olfat ; Maghsoud Amiri ; Jahanyar BamdadSoufi ; Mahsa Pishdar. "Developing Dynamic Network DEA Approach and its Combination with Interval Type-2 Fuzzy Sets Theory Case of Passenger Airports’ Performance Based on Sustainability Principles", journal of Production and Operations Management, 9, 2, 2018, 23-36. magiran.com/p1913791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال