ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا شیخ، ابولفضل زالی، مهدی گنج خانلو ، آرمین توحیدی، مهدی دهقان بنادکی، (1397). اثر تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری هولشتاین طی دوره انتقال، مجله طب دامی ایران، 12(4)، 369-379. magiran.com/p1913868
Neda Sheikh, Abolfazl Zali, Mahdi Ganjkhanlou , Armin Towhidi, Mehdi Dehghan Banadaki , (2018). Effect of Conjugated Linoleic Acid Supplement and Sesame as Source of N-6 on Performance and Milk Fatty Acid Profile of Holstein Dairy Cows During Transition Period, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 12(4), 369-379. magiran.com/p1913868
ندا شیخ، ابولفضل زالی، مهدی گنج خانلو ، آرمین توحیدی، مهدی دهقان بنادکی، اثر تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری هولشتاین طی دوره انتقال. مجله طب دامی ایران، 1397؛ 12(4): 369-379. magiran.com/p1913868
Neda Sheikh, Abolfazl Zali, Mahdi Ganjkhanlou , Armin Towhidi, Mehdi Dehghan Banadaki , Effect of Conjugated Linoleic Acid Supplement and Sesame as Source of N-6 on Performance and Milk Fatty Acid Profile of Holstein Dairy Cows During Transition Period, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2018; 12(4): 369-379. magiran.com/p1913868
ندا شیخ، ابولفضل زالی، مهدی گنج خانلو ، آرمین توحیدی، مهدی دهقان بنادکی، "اثر تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری هولشتاین طی دوره انتقال"، مجله طب دامی ایران 12، شماره 4 (1397): 369-379. magiran.com/p1913868
Neda Sheikh, Abolfazl Zali, Mahdi Ganjkhanlou , Armin Towhidi, Mehdi Dehghan Banadaki , "Effect of Conjugated Linoleic Acid Supplement and Sesame as Source of N-6 on Performance and Milk Fatty Acid Profile of Holstein Dairy Cows During Transition Period", Iranian Journal of Veterinary Medicine 12, no.4 (2018): 369-379. magiran.com/p1913868
ندا شیخ، ابولفضل زالی، مهدی گنج خانلو ، آرمین توحیدی، مهدی دهقان بنادکی، (1397). 'اثر تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری هولشتاین طی دوره انتقال'، مجله طب دامی ایران، 12(4)، صص.369-379. magiran.com/p1913868
Neda Sheikh, Abolfazl Zali, Mahdi Ganjkhanlou , Armin Towhidi, Mehdi Dehghan Banadaki , (2018). 'Effect of Conjugated Linoleic Acid Supplement and Sesame as Source of N-6 on Performance and Milk Fatty Acid Profile of Holstein Dairy Cows During Transition Period', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 12(4), pp.369-379. magiran.com/p1913868
ندا شیخ؛ ابولفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو ؛ آرمین توحیدی؛ مهدی دهقان بنادکی. "اثر تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری هولشتاین طی دوره انتقال". مجله طب دامی ایران، 12 ،4 ، 1397، 369-379. magiran.com/p1913868
Neda Sheikh; Abolfazl Zali; Mahdi Ganjkhanlou ; Armin Towhidi; Mehdi Dehghan Banadaki . "Effect of Conjugated Linoleic Acid Supplement and Sesame as Source of N-6 on Performance and Milk Fatty Acid Profile of Holstein Dairy Cows During Transition Period", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 12, 4, 2018, 369-379. magiran.com/p1913868
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال