ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی حکیم زاده اردکانی، سید رضامهدوی اردکانی، عاطفه جبالی، مطهره اسفندیاری، (1394). ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه افضل اردکان)، نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، 3(2)، 25-46. magiran.com/p1913871
Mohamadali Hakimzadeh ardakani , (2016). Evaluation of soil salinity by using satellite images and statistical methods: A case study of Chah-Afzal area, Ardakan, , 3(2), 25-46. magiran.com/p1913871
محمدعلی حکیم زاده اردکانی، سید رضامهدوی اردکانی، عاطفه جبالی، مطهره اسفندیاری، ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه افضل اردکان). نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، 1394؛ 3(2): 25-46. magiran.com/p1913871
Mohamadali Hakimzadeh ardakani , Evaluation of soil salinity by using satellite images and statistical methods: A case study of Chah-Afzal area, Ardakan, , 2016; 3(2): 25-46. magiran.com/p1913871
محمدعلی حکیم زاده اردکانی، سید رضامهدوی اردکانی، عاطفه جبالی، مطهره اسفندیاری، "ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه افضل اردکان)"، نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی 3، شماره 2 (1394): 25-46. magiran.com/p1913871
Mohamadali Hakimzadeh ardakani , "Evaluation of soil salinity by using satellite images and statistical methods: A case study of Chah-Afzal area, Ardakan", 3, no.2 (2016): 25-46. magiran.com/p1913871
محمدعلی حکیم زاده اردکانی، سید رضامهدوی اردکانی، عاطفه جبالی، مطهره اسفندیاری، (1394). 'ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه افضل اردکان)'، نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، 3(2)، صص.25-46. magiran.com/p1913871
Mohamadali Hakimzadeh ardakani , (2016). 'Evaluation of soil salinity by using satellite images and statistical methods: A case study of Chah-Afzal area, Ardakan', , 3(2), pp.25-46. magiran.com/p1913871
محمدعلی حکیم زاده اردکانی؛ سید رضامهدوی اردکانی؛ عاطفه جبالی؛ مطهره اسفندیاری. "ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه افضل اردکان)". نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، 3 ،2 ، 1394، 25-46. magiran.com/p1913871
Mohamadali Hakimzadeh ardakani . "Evaluation of soil salinity by using satellite images and statistical methods: A case study of Chah-Afzal area, Ardakan", , 3, 2, 2016, 25-46. magiran.com/p1913871
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال