ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا میرزایی ، احسان خشابی ، نگار صرافان، (1397). ارزیابی فراوانی پیگمانتاسیون دهانی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی ارومیه در سال 1395، مجله پزشکی ارومیه، 29(8)، 614-620. magiran.com/p1913899
Zahra Mirzaei , Ehsan Khashabi , Negar Sarrafan, (2018). Evaluation of the prevalence of oral pigmentation in patients referred to Urmia dental faculty in 2017, Urmia Medical Journal, 29(8), 614-620. magiran.com/p1913899
زهرا میرزایی ، احسان خشابی ، نگار صرافان، ارزیابی فراوانی پیگمانتاسیون دهانی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی ارومیه در سال 1395. مجله پزشکی ارومیه، 1397؛ 29(8): 614-620. magiran.com/p1913899
Zahra Mirzaei , Ehsan Khashabi , Negar Sarrafan, Evaluation of the prevalence of oral pigmentation in patients referred to Urmia dental faculty in 2017, Urmia Medical Journal, 2018; 29(8): 614-620. magiran.com/p1913899
زهرا میرزایی ، احسان خشابی ، نگار صرافان، "ارزیابی فراوانی پیگمانتاسیون دهانی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی ارومیه در سال 1395"، مجله پزشکی ارومیه 29، شماره 8 (1397): 614-620. magiran.com/p1913899
Zahra Mirzaei , Ehsan Khashabi , Negar Sarrafan, " Evaluation of the prevalence of oral pigmentation in patients referred to Urmia dental faculty in 2017", Urmia Medical Journal 29, no.8 (2018): 614-620. magiran.com/p1913899
زهرا میرزایی ، احسان خشابی ، نگار صرافان، (1397). 'ارزیابی فراوانی پیگمانتاسیون دهانی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی ارومیه در سال 1395'، مجله پزشکی ارومیه، 29(8)، صص.614-620. magiran.com/p1913899
Zahra Mirzaei , Ehsan Khashabi , Negar Sarrafan, (2018). ' Evaluation of the prevalence of oral pigmentation in patients referred to Urmia dental faculty in 2017', Urmia Medical Journal, 29(8), pp.614-620. magiran.com/p1913899
زهرا میرزایی ؛ احسان خشابی ؛ نگار صرافان. "ارزیابی فراوانی پیگمانتاسیون دهانی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی ارومیه در سال 1395". مجله پزشکی ارومیه، 29 ،8 ، 1397، 614-620. magiran.com/p1913899
Zahra Mirzaei ; Ehsan Khashabi ; Negar Sarrafan. " Evaluation of the prevalence of oral pigmentation in patients referred to Urmia dental faculty in 2017", Urmia Medical Journal, 29, 8, 2018, 614-620. magiran.com/p1913899
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال