ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم محمدی ، محسن نصرآبادی ، عباس آسیابانها ، کاظم قلی زاده، (1397). ژنز تورمالین در سنگ های دگرگونی و ماگمایی منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت)، فصلنامه زمین شناسی ایران، 12(47)، 1. magiran.com/p1914037
Mohammadi.M, Nasrabady.M, Asiabanha.A, Qolizadeh.K, (2018). Tourmaline genesis in the metamorphic and magmatic rocks of Gasht-e- Rudkhan district (Gasht metamorphic Complex, West of Rasht), Iranian Journal of Geology, 12(47), 1. magiran.com/p1914037
مریم محمدی ، محسن نصرآبادی ، عباس آسیابانها ، کاظم قلی زاده، ژنز تورمالین در سنگ های دگرگونی و ماگمایی منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت). فصلنامه زمین شناسی ایران، 1397؛ 12(47): 1. magiran.com/p1914037
Mohammadi.M, Nasrabady.M, Asiabanha.A, Qolizadeh.K, Tourmaline genesis in the metamorphic and magmatic rocks of Gasht-e- Rudkhan district (Gasht metamorphic Complex, West of Rasht), Iranian Journal of Geology, 2018; 12(47): 1. magiran.com/p1914037
مریم محمدی ، محسن نصرآبادی ، عباس آسیابانها ، کاظم قلی زاده، "ژنز تورمالین در سنگ های دگرگونی و ماگمایی منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت)"، فصلنامه زمین شناسی ایران 12، شماره 47 (1397): 1. magiran.com/p1914037
Mohammadi.M, Nasrabady.M, Asiabanha.A, Qolizadeh.K, "Tourmaline genesis in the metamorphic and magmatic rocks of Gasht-e- Rudkhan district (Gasht metamorphic Complex, West of Rasht)", Iranian Journal of Geology 12, no.47 (2018): 1. magiran.com/p1914037
مریم محمدی ، محسن نصرآبادی ، عباس آسیابانها ، کاظم قلی زاده، (1397). 'ژنز تورمالین در سنگ های دگرگونی و ماگمایی منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت)'، فصلنامه زمین شناسی ایران، 12(47)، صص.1. magiran.com/p1914037
Mohammadi.M, Nasrabady.M, Asiabanha.A, Qolizadeh.K, (2018). 'Tourmaline genesis in the metamorphic and magmatic rocks of Gasht-e- Rudkhan district (Gasht metamorphic Complex, West of Rasht)', Iranian Journal of Geology, 12(47), pp.1. magiran.com/p1914037
مریم محمدی ؛ محسن نصرآبادی ؛ عباس آسیابانها ؛ کاظم قلی زاده. "ژنز تورمالین در سنگ های دگرگونی و ماگمایی منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت)". فصلنامه زمین شناسی ایران، 12 ،47 ، 1397، 1. magiran.com/p1914037
Mohammadi.M; Nasrabady.M; Asiabanha.A; Qolizadeh.K. "Tourmaline genesis in the metamorphic and magmatic rocks of Gasht-e- Rudkhan district (Gasht metamorphic Complex, West of Rasht)", Iranian Journal of Geology, 12, 47, 2018, 1. magiran.com/p1914037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال