ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محدثه جانباز، حسن محسنی ، علیرضا پیریایی، بیژن یوسفی یگانه، حسن سرادقی، (1396). محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 5(10)، 43-63. magiran.com/p1915331
M. Janbaz, H. Mohseni , A.R. Piraee, B. Yousefi yegane, H. Seradeghi, (2017). Depositional Environment of the Shahbazan Formation: a tail of evoloving ramp to shelf, Applied Sedimentology, 5(10), 43-63. magiran.com/p1915331
محدثه جانباز، حسن محسنی ، علیرضا پیریایی، بیژن یوسفی یگانه، حسن سرادقی، محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ. دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 1396؛ 5(10): 43-63. magiran.com/p1915331
M. Janbaz, H. Mohseni , A.R. Piraee, B. Yousefi yegane, H. Seradeghi, Depositional Environment of the Shahbazan Formation: a tail of evoloving ramp to shelf, Applied Sedimentology, 2017; 5(10): 43-63. magiran.com/p1915331
محدثه جانباز، حسن محسنی ، علیرضا پیریایی، بیژن یوسفی یگانه، حسن سرادقی، "محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ"، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 5، شماره 10 (1396): 43-63. magiran.com/p1915331
M. Janbaz, H. Mohseni , A.R. Piraee, B. Yousefi yegane, H. Seradeghi, "Depositional Environment of the Shahbazan Formation: a tail of evoloving ramp to shelf", Applied Sedimentology 5, no.10 (2017): 43-63. magiran.com/p1915331
محدثه جانباز، حسن محسنی ، علیرضا پیریایی، بیژن یوسفی یگانه، حسن سرادقی، (1396). 'محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ'، دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 5(10)، صص.43-63. magiran.com/p1915331
M. Janbaz, H. Mohseni , A.R. Piraee, B. Yousefi yegane, H. Seradeghi, (2017). 'Depositional Environment of the Shahbazan Formation: a tail of evoloving ramp to shelf', Applied Sedimentology, 5(10), pp.43-63. magiran.com/p1915331
محدثه جانباز؛ حسن محسنی ؛ علیرضا پیریایی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ حسن سرادقی. "محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ". دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی، 5 ،10 ، 1396، 43-63. magiran.com/p1915331
M. Janbaz; H. Mohseni ; A.R. Piraee; B. Yousefi yegane; H. Seradeghi. "Depositional Environment of the Shahbazan Formation: a tail of evoloving ramp to shelf", Applied Sedimentology, 5, 10, 2017, 43-63. magiran.com/p1915331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال