ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن نظری، سید مسعود محسنی، سید وحید عقیلی، سید مهدی شریفی، (1397). طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکید برنقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، 217-232. magiran.com/p1915443
Mohsen Nazari , Seyed Masoud Mohseni , Seyed Vahid Aghili , seyed Mahdi Sharifi, (2018). Designing an investment development model in the Tehran Stock Exchange based on the central role of Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB. , Journal of Investment Knowledge, 7(28), 217-232. magiran.com/p1915443
محسن نظری، سید مسعود محسنی، سید وحید عقیلی، سید مهدی شریفی، طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکید برنقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(28): 217-232. magiran.com/p1915443
Mohsen Nazari , Seyed Masoud Mohseni , Seyed Vahid Aghili , seyed Mahdi Sharifi, Designing an investment development model in the Tehran Stock Exchange based on the central role of Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB. , Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(28): 217-232. magiran.com/p1915443
محسن نظری، سید مسعود محسنی، سید وحید عقیلی، سید مهدی شریفی، "طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکید برنقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 28 (1397): 217-232. magiran.com/p1915443
Mohsen Nazari , Seyed Masoud Mohseni , Seyed Vahid Aghili , seyed Mahdi Sharifi, "Designing an investment development model in the Tehran Stock Exchange based on the central role of Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB. ", Journal of Investment Knowledge 7, no.28 (2018): 217-232. magiran.com/p1915443
محسن نظری، سید مسعود محسنی، سید وحید عقیلی، سید مهدی شریفی، (1397). 'طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکید برنقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، صص.217-232. magiran.com/p1915443
Mohsen Nazari , Seyed Masoud Mohseni , Seyed Vahid Aghili , seyed Mahdi Sharifi, (2018). 'Designing an investment development model in the Tehran Stock Exchange based on the central role of Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB. ', Journal of Investment Knowledge, 7(28), pp.217-232. magiran.com/p1915443
محسن نظری؛ سید مسعود محسنی؛ سید وحید عقیلی؛ سید مهدی شریفی. "طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکید برنقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،28 ، 1397، 217-232. magiran.com/p1915443
Mohsen Nazari ; Seyed Masoud Mohseni ; Seyed Vahid Aghili ; seyed Mahdi Sharifi. "Designing an investment development model in the Tehran Stock Exchange based on the central role of Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB. ", Journal of Investment Knowledge, 7, 28, 2018, 217-232. magiran.com/p1915443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال