ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسمعیل ناصری، محمد عباسی فر، علی جمشیدی، حسین عبدی هنجنی، (1397). بررسی تاثیر سیاست های بانک ملی ایران با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش شاخص بازده دارایی ها در آن بانک، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، 127-139. magiran.com/p1915451
Esmaeil Nasseri , Mohammad Abbasi fard , Ali Jamshidi , Hossein Abdi Hanjani, (2018). Investigating the Effect of “BMI” Policies By “Resistive Economy” Approach on Increasing of “Return On Asset” Index, Journal of Investment Knowledge, 7(28), 127-139. magiran.com/p1915451
اسمعیل ناصری، محمد عباسی فر، علی جمشیدی، حسین عبدی هنجنی، بررسی تاثیر سیاست های بانک ملی ایران با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش شاخص بازده دارایی ها در آن بانک. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(28): 127-139. magiran.com/p1915451
Esmaeil Nasseri , Mohammad Abbasi fard , Ali Jamshidi , Hossein Abdi Hanjani, Investigating the Effect of “BMI” Policies By “Resistive Economy” Approach on Increasing of “Return On Asset” Index, Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(28): 127-139. magiran.com/p1915451
اسمعیل ناصری، محمد عباسی فر، علی جمشیدی، حسین عبدی هنجنی، "بررسی تاثیر سیاست های بانک ملی ایران با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش شاخص بازده دارایی ها در آن بانک"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 28 (1397): 127-139. magiran.com/p1915451
Esmaeil Nasseri , Mohammad Abbasi fard , Ali Jamshidi , Hossein Abdi Hanjani, "Investigating the Effect of “BMI” Policies By “Resistive Economy” Approach on Increasing of “Return On Asset” Index", Journal of Investment Knowledge 7, no.28 (2018): 127-139. magiran.com/p1915451
اسمعیل ناصری، محمد عباسی فر، علی جمشیدی، حسین عبدی هنجنی، (1397). 'بررسی تاثیر سیاست های بانک ملی ایران با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش شاخص بازده دارایی ها در آن بانک'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، صص.127-139. magiran.com/p1915451
Esmaeil Nasseri , Mohammad Abbasi fard , Ali Jamshidi , Hossein Abdi Hanjani, (2018). 'Investigating the Effect of “BMI” Policies By “Resistive Economy” Approach on Increasing of “Return On Asset” Index', Journal of Investment Knowledge, 7(28), pp.127-139. magiran.com/p1915451
اسمعیل ناصری؛ محمد عباسی فر؛ علی جمشیدی؛ حسین عبدی هنجنی. "بررسی تاثیر سیاست های بانک ملی ایران با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» بر افزایش شاخص بازده دارایی ها در آن بانک". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،28 ، 1397، 127-139. magiran.com/p1915451
Esmaeil Nasseri ; Mohammad Abbasi fard ; Ali Jamshidi ; Hossein Abdi Hanjani. "Investigating the Effect of “BMI” Policies By “Resistive Economy” Approach on Increasing of “Return On Asset” Index", Journal of Investment Knowledge, 7, 28, 2018, 127-139. magiran.com/p1915451
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال