ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش فرید، مریم قدک فروشان، (1397). بررسی تاثیر نوع تامین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، 103-126. magiran.com/p1915453
Dariush Farid , Maryam Ghadakforoushan, (2018). Effect of type of finance on investment efficiency with an emphasis on company value, Journal of Investment Knowledge, 7(28), 103-126. magiran.com/p1915453
داریوش فرید، مریم قدک فروشان، بررسی تاثیر نوع تامین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(28): 103-126. magiran.com/p1915453
Dariush Farid , Maryam Ghadakforoushan, Effect of type of finance on investment efficiency with an emphasis on company value, Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(28): 103-126. magiran.com/p1915453
داریوش فرید، مریم قدک فروشان، "بررسی تاثیر نوع تامین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 28 (1397): 103-126. magiran.com/p1915453
Dariush Farid , Maryam Ghadakforoushan, "Effect of type of finance on investment efficiency with an emphasis on company value", Journal of Investment Knowledge 7, no.28 (2018): 103-126. magiran.com/p1915453
داریوش فرید، مریم قدک فروشان، (1397). 'بررسی تاثیر نوع تامین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، صص.103-126. magiran.com/p1915453
Dariush Farid , Maryam Ghadakforoushan, (2018). 'Effect of type of finance on investment efficiency with an emphasis on company value', Journal of Investment Knowledge, 7(28), pp.103-126. magiran.com/p1915453
داریوش فرید؛ مریم قدک فروشان. "بررسی تاثیر نوع تامین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،28 ، 1397، 103-126. magiran.com/p1915453
Dariush Farid ; Maryam Ghadakforoushan. "Effect of type of finance on investment efficiency with an emphasis on company value", Journal of Investment Knowledge, 7, 28, 2018, 103-126. magiran.com/p1915453
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال