ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهرا ابوالحسنی کومله، احمد شاهورانی، فریدون رهنمای رودپشتی، فرهاد حسین زاده لطفی، (1397). نقش واسط مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در رابطه بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی و توانمندی کارکنان مالی مبتنی بر نظریه اصلاح شده بلوم، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، 23-48. magiran.com/p1915459
Seyedeh Zahra AboalhasaniKumleh , Ahmad Shahvarani , F. Rahnamay Roodposhti , F. Hosseinzadeh Lotfi, (2018). The mediator role of higher order math thinking skills between lower order math thinking in financial affairs and empowering financial employees based on revised bloom taxonomy, Journal of Investment Knowledge, 7(28), 23-48. magiran.com/p1915459
سیده زهرا ابوالحسنی کومله، احمد شاهورانی، فریدون رهنمای رودپشتی، فرهاد حسین زاده لطفی، نقش واسط مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در رابطه بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی و توانمندی کارکنان مالی مبتنی بر نظریه اصلاح شده بلوم. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(28): 23-48. magiran.com/p1915459
Seyedeh Zahra AboalhasaniKumleh , Ahmad Shahvarani , F. Rahnamay Roodposhti , F. Hosseinzadeh Lotfi, The mediator role of higher order math thinking skills between lower order math thinking in financial affairs and empowering financial employees based on revised bloom taxonomy, Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(28): 23-48. magiran.com/p1915459
سیده زهرا ابوالحسنی کومله، احمد شاهورانی، فریدون رهنمای رودپشتی، فرهاد حسین زاده لطفی، "نقش واسط مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در رابطه بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی و توانمندی کارکنان مالی مبتنی بر نظریه اصلاح شده بلوم"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 28 (1397): 23-48. magiran.com/p1915459
Seyedeh Zahra AboalhasaniKumleh , Ahmad Shahvarani , F. Rahnamay Roodposhti , F. Hosseinzadeh Lotfi, "The mediator role of higher order math thinking skills between lower order math thinking in financial affairs and empowering financial employees based on revised bloom taxonomy", Journal of Investment Knowledge 7, no.28 (2018): 23-48. magiran.com/p1915459
سیده زهرا ابوالحسنی کومله، احمد شاهورانی، فریدون رهنمای رودپشتی، فرهاد حسین زاده لطفی، (1397). 'نقش واسط مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در رابطه بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی و توانمندی کارکنان مالی مبتنی بر نظریه اصلاح شده بلوم'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، صص.23-48. magiran.com/p1915459
Seyedeh Zahra AboalhasaniKumleh , Ahmad Shahvarani , F. Rahnamay Roodposhti , F. Hosseinzadeh Lotfi, (2018). 'The mediator role of higher order math thinking skills between lower order math thinking in financial affairs and empowering financial employees based on revised bloom taxonomy', Journal of Investment Knowledge, 7(28), pp.23-48. magiran.com/p1915459
سیده زهرا ابوالحسنی کومله؛ احمد شاهورانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرهاد حسین زاده لطفی. "نقش واسط مهارت تفکر سطح بالای ریاضی در رابطه بین مهارت تفکر سطح پایین ریاضی در امور مالی و توانمندی کارکنان مالی مبتنی بر نظریه اصلاح شده بلوم". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،28 ، 1397، 23-48. magiran.com/p1915459
Seyedeh Zahra AboalhasaniKumleh ; Ahmad Shahvarani ; F. Rahnamay Roodposhti ; F. Hosseinzadeh Lotfi. "The mediator role of higher order math thinking skills between lower order math thinking in financial affairs and empowering financial employees based on revised bloom taxonomy", Journal of Investment Knowledge, 7, 28, 2018, 23-48. magiran.com/p1915459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال