ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین دیده خانی، امیررضا مهرعلی زاده، (1397). بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق های سرمایه گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ های شخصیتی، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، 1-22. magiran.com/p1915460
Hosein Didehkhani , Amir reza Mehralizadeh, (2018). Investigating the relationship between personality phases of mutual fund managers and fund risk measures: considering the moderating effect of personality types, Journal of Investment Knowledge, 7(28), 1-22. magiran.com/p1915460
حسین دیده خانی، امیررضا مهرعلی زاده، بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق های سرمایه گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ های شخصیتی. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1397؛ 7(28): 1-22. magiran.com/p1915460
Hosein Didehkhani , Amir reza Mehralizadeh, Investigating the relationship between personality phases of mutual fund managers and fund risk measures: considering the moderating effect of personality types, Journal of Investment Knowledge, 2018; 7(28): 1-22. magiran.com/p1915460
حسین دیده خانی، امیررضا مهرعلی زاده، "بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق های سرمایه گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ های شخصیتی"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 7، شماره 28 (1397): 1-22. magiran.com/p1915460
Hosein Didehkhani , Amir reza Mehralizadeh, "Investigating the relationship between personality phases of mutual fund managers and fund risk measures: considering the moderating effect of personality types", Journal of Investment Knowledge 7, no.28 (2018): 1-22. magiran.com/p1915460
حسین دیده خانی، امیررضا مهرعلی زاده، (1397). 'بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق های سرمایه گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ های شخصیتی'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(28)، صص.1-22. magiran.com/p1915460
Hosein Didehkhani , Amir reza Mehralizadeh, (2018). 'Investigating the relationship between personality phases of mutual fund managers and fund risk measures: considering the moderating effect of personality types', Journal of Investment Knowledge, 7(28), pp.1-22. magiran.com/p1915460
حسین دیده خانی؛ امیررضا مهرعلی زاده. "بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق های سرمایه گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ های شخصیتی". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7 ،28 ، 1397، 1-22. magiran.com/p1915460
Hosein Didehkhani ; Amir reza Mehralizadeh. "Investigating the relationship between personality phases of mutual fund managers and fund risk measures: considering the moderating effect of personality types", Journal of Investment Knowledge, 7, 28, 2018, 1-22. magiran.com/p1915460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال