ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرت ایزدی ، مهران مرادی کوچی، علی اکبر دهقانی، مصطفی گنجه قزوینی، ابوالفضل مرادی، (1397). مطالعه آزمایشگاهی سیلاب زنی با نانوسیالات و مکانیزم های موثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه ای، مجله پژوهش نفت، 28(101)، 40-53. magiran.com/p1915500
Nosrat Izadi, Mehran Moradi Koochi, Aliakbar Dehghan, Mostafa Ganjeh Ghazvini, Abolfazl Moradi, (2018). An Experimental Investigation of Nanofluid Flooding and Mechanisms Affecting Enhanced Oil Recovery through Glass Micromodels, Petroleum Research, 28(101), 40-53. magiran.com/p1915500
نصرت ایزدی ، مهران مرادی کوچی، علی اکبر دهقانی، مصطفی گنجه قزوینی، ابوالفضل مرادی، مطالعه آزمایشگاهی سیلاب زنی با نانوسیالات و مکانیزم های موثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه ای. مجله پژوهش نفت، 1397؛ 28(101): 40-53. magiran.com/p1915500
Nosrat Izadi, Mehran Moradi Koochi, Aliakbar Dehghan, Mostafa Ganjeh Ghazvini, Abolfazl Moradi, An Experimental Investigation of Nanofluid Flooding and Mechanisms Affecting Enhanced Oil Recovery through Glass Micromodels, Petroleum Research, 2018; 28(101): 40-53. magiran.com/p1915500
نصرت ایزدی ، مهران مرادی کوچی، علی اکبر دهقانی، مصطفی گنجه قزوینی، ابوالفضل مرادی، "مطالعه آزمایشگاهی سیلاب زنی با نانوسیالات و مکانیزم های موثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه ای"، مجله پژوهش نفت 28، شماره 101 (1397): 40-53. magiran.com/p1915500
Nosrat Izadi, Mehran Moradi Koochi, Aliakbar Dehghan, Mostafa Ganjeh Ghazvini, Abolfazl Moradi, "An Experimental Investigation of Nanofluid Flooding and Mechanisms Affecting Enhanced Oil Recovery through Glass Micromodels", Petroleum Research 28, no.101 (2018): 40-53. magiran.com/p1915500
نصرت ایزدی ، مهران مرادی کوچی، علی اکبر دهقانی، مصطفی گنجه قزوینی، ابوالفضل مرادی، (1397). 'مطالعه آزمایشگاهی سیلاب زنی با نانوسیالات و مکانیزم های موثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه ای'، مجله پژوهش نفت، 28(101)، صص.40-53. magiran.com/p1915500
Nosrat Izadi, Mehran Moradi Koochi, Aliakbar Dehghan, Mostafa Ganjeh Ghazvini, Abolfazl Moradi, (2018). 'An Experimental Investigation of Nanofluid Flooding and Mechanisms Affecting Enhanced Oil Recovery through Glass Micromodels', Petroleum Research, 28(101), pp.40-53. magiran.com/p1915500
نصرت ایزدی ؛ مهران مرادی کوچی؛ علی اکبر دهقانی؛ مصطفی گنجه قزوینی؛ ابوالفضل مرادی. "مطالعه آزمایشگاهی سیلاب زنی با نانوسیالات و مکانیزم های موثر بر افزایش بازیافت نفت با استفاده ازمیکرومدل شیشه ای". مجله پژوهش نفت، 28 ،101 ، 1397، 40-53. magiran.com/p1915500
Nosrat Izadi; Mehran Moradi Koochi; Aliakbar Dehghan; Mostafa Ganjeh Ghazvini; Abolfazl Moradi. "An Experimental Investigation of Nanofluid Flooding and Mechanisms Affecting Enhanced Oil Recovery through Glass Micromodels", Petroleum Research, 28, 101, 2018, 40-53. magiran.com/p1915500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال