ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن سرتیپی پور، محمدرضا رستمی ، مجتبی شهابی شهمیری، میثم امیرسادات، (1397). تحلیل و ارزیابی ویژگی های مسکن روستایی براساس نمونه گیری سال 1392، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(163)، 3-18. magiran.com/p1915517
Mohsen Sartipipour , Mohammadreza Rostami , Mojtaba Shahabi shahmiri , Meysam Amirsadat, (2018). Analysis and Evaluation of Rural Housing Features Based on 2013 Sampling, Housing And Rural Environment, 37(163), 3-18. magiran.com/p1915517
محسن سرتیپی پور، محمدرضا رستمی ، مجتبی شهابی شهمیری، میثم امیرسادات، تحلیل و ارزیابی ویژگی های مسکن روستایی براساس نمونه گیری سال 1392. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1397؛ 37(163): 3-18. magiran.com/p1915517
Mohsen Sartipipour , Mohammadreza Rostami , Mojtaba Shahabi shahmiri , Meysam Amirsadat, Analysis and Evaluation of Rural Housing Features Based on 2013 Sampling, Housing And Rural Environment, 2018; 37(163): 3-18. magiran.com/p1915517
محسن سرتیپی پور، محمدرضا رستمی ، مجتبی شهابی شهمیری، میثم امیرسادات، "تحلیل و ارزیابی ویژگی های مسکن روستایی براساس نمونه گیری سال 1392"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 37، شماره 163 (1397): 3-18. magiran.com/p1915517
Mohsen Sartipipour , Mohammadreza Rostami , Mojtaba Shahabi shahmiri , Meysam Amirsadat, " Analysis and Evaluation of Rural Housing Features Based on 2013 Sampling", Housing And Rural Environment 37, no.163 (2018): 3-18. magiran.com/p1915517
محسن سرتیپی پور، محمدرضا رستمی ، مجتبی شهابی شهمیری، میثم امیرسادات، (1397). 'تحلیل و ارزیابی ویژگی های مسکن روستایی براساس نمونه گیری سال 1392'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(163)، صص.3-18. magiran.com/p1915517
Mohsen Sartipipour , Mohammadreza Rostami , Mojtaba Shahabi shahmiri , Meysam Amirsadat, (2018). ' Analysis and Evaluation of Rural Housing Features Based on 2013 Sampling', Housing And Rural Environment, 37(163), pp.3-18. magiran.com/p1915517
محسن سرتیپی پور؛ محمدرضا رستمی ؛ مجتبی شهابی شهمیری؛ میثم امیرسادات. "تحلیل و ارزیابی ویژگی های مسکن روستایی براساس نمونه گیری سال 1392". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37 ،163 ، 1397، 3-18. magiran.com/p1915517
Mohsen Sartipipour ; Mohammadreza Rostami ; Mojtaba Shahabi shahmiri ; Meysam Amirsadat. " Analysis and Evaluation of Rural Housing Features Based on 2013 Sampling", Housing And Rural Environment, 37, 163, 2018, 3-18. magiran.com/p1915517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال