ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا دشتی زاده ، سید امیرحسین گرکانی ، (1397). بررسی محدوده آسایش حرارتی خانه خشتی روستای لاسجرد استان سمنان، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(163)، 47-60. magiran.com/p1915521
Sara Dashtizadeh , Amirhossein Garakani , (2018). Evaluating Thermal comfort of an Adobe House in Lasgerj Village in Semnan Province, Housing And Rural Environment, 37(163), 47-60. magiran.com/p1915521
سارا دشتی زاده ، سید امیرحسین گرکانی ، بررسی محدوده آسایش حرارتی خانه خشتی روستای لاسجرد استان سمنان. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1397؛ 37(163): 47-60. magiran.com/p1915521
Sara Dashtizadeh , Amirhossein Garakani , Evaluating Thermal comfort of an Adobe House in Lasgerj Village in Semnan Province, Housing And Rural Environment, 2018; 37(163): 47-60. magiran.com/p1915521
سارا دشتی زاده ، سید امیرحسین گرکانی ، "بررسی محدوده آسایش حرارتی خانه خشتی روستای لاسجرد استان سمنان"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 37، شماره 163 (1397): 47-60. magiran.com/p1915521
Sara Dashtizadeh , Amirhossein Garakani , " Evaluating Thermal comfort of an Adobe House in Lasgerj Village in Semnan Province", Housing And Rural Environment 37, no.163 (2018): 47-60. magiran.com/p1915521
سارا دشتی زاده ، سید امیرحسین گرکانی ، (1397). 'بررسی محدوده آسایش حرارتی خانه خشتی روستای لاسجرد استان سمنان'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(163)، صص.47-60. magiran.com/p1915521
Sara Dashtizadeh , Amirhossein Garakani , (2018). ' Evaluating Thermal comfort of an Adobe House in Lasgerj Village in Semnan Province', Housing And Rural Environment, 37(163), pp.47-60. magiran.com/p1915521
سارا دشتی زاده ؛ سید امیرحسین گرکانی . "بررسی محدوده آسایش حرارتی خانه خشتی روستای لاسجرد استان سمنان". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37 ،163 ، 1397، 47-60. magiran.com/p1915521
Sara Dashtizadeh ; Amirhossein Garakani . " Evaluating Thermal comfort of an Adobe House in Lasgerj Village in Semnan Province", Housing And Rural Environment, 37, 163, 2018, 47-60. magiran.com/p1915521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال