ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده خاکی قصر ، الهام انجم شعاع، سیده مهسا زمانیان، حسین پور مهدی قائم مقامی، (1397). پیشینه سازه های چوبی با مصادیق مذهبی در روستاهای ایران به منظور توسعه بناهای مذهبی در روستاها، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(163)، 135-148. magiran.com/p1915528
Azadeh Khaki Ghasr , Elham Anjom Shoa , Mahsa Zamanian Seyedeh, Hossein Pour Mehdi Ghaem Maghami, (2018). A Study of Wood Structures in Iranian Rural Religious Places, Housing And Rural Environment, 37(163), 135-148. magiran.com/p1915528
آزاده خاکی قصر ، الهام انجم شعاع، سیده مهسا زمانیان، حسین پور مهدی قائم مقامی، پیشینه سازه های چوبی با مصادیق مذهبی در روستاهای ایران به منظور توسعه بناهای مذهبی در روستاها. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1397؛ 37(163): 135-148. magiran.com/p1915528
Azadeh Khaki Ghasr , Elham Anjom Shoa , Mahsa Zamanian Seyedeh, Hossein Pour Mehdi Ghaem Maghami, A Study of Wood Structures in Iranian Rural Religious Places, Housing And Rural Environment, 2018; 37(163): 135-148. magiran.com/p1915528
آزاده خاکی قصر ، الهام انجم شعاع، سیده مهسا زمانیان، حسین پور مهدی قائم مقامی، "پیشینه سازه های چوبی با مصادیق مذهبی در روستاهای ایران به منظور توسعه بناهای مذهبی در روستاها"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 37، شماره 163 (1397): 135-148. magiran.com/p1915528
Azadeh Khaki Ghasr , Elham Anjom Shoa , Mahsa Zamanian Seyedeh, Hossein Pour Mehdi Ghaem Maghami, " A Study of Wood Structures in Iranian Rural Religious Places", Housing And Rural Environment 37, no.163 (2018): 135-148. magiran.com/p1915528
آزاده خاکی قصر ، الهام انجم شعاع، سیده مهسا زمانیان، حسین پور مهدی قائم مقامی، (1397). 'پیشینه سازه های چوبی با مصادیق مذهبی در روستاهای ایران به منظور توسعه بناهای مذهبی در روستاها'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37(163)، صص.135-148. magiran.com/p1915528
Azadeh Khaki Ghasr , Elham Anjom Shoa , Mahsa Zamanian Seyedeh, Hossein Pour Mehdi Ghaem Maghami, (2018). ' A Study of Wood Structures in Iranian Rural Religious Places', Housing And Rural Environment, 37(163), pp.135-148. magiran.com/p1915528
آزاده خاکی قصر ؛ الهام انجم شعاع؛ سیده مهسا زمانیان؛ حسین پور مهدی قائم مقامی. "پیشینه سازه های چوبی با مصادیق مذهبی در روستاهای ایران به منظور توسعه بناهای مذهبی در روستاها". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 37 ،163 ، 1397، 135-148. magiran.com/p1915528
Azadeh Khaki Ghasr ; Elham Anjom Shoa ; Mahsa Zamanian Seyedeh; Hossein Pour Mehdi Ghaem Maghami. " A Study of Wood Structures in Iranian Rural Religious Places", Housing And Rural Environment, 37, 163, 2018, 135-148. magiran.com/p1915528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال