ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید عطایی نظری، (1397). سیر تطور برهان حدوث و قدم در کلام امامیه از آغاز تا مکتب بغداد متقدم، فصلنامه نقد و نظر، 23(3)، 5. magiran.com/p1915670
Hamid Ataee Nazari, (2018). The Development of the Argument from Incipience and Eternity in the Imāmī Kalām from the Beginning until the Early School of Baghdad , Journal of Philosophy & Theology, 23(3), 5. magiran.com/p1915670
حمید عطایی نظری، سیر تطور برهان حدوث و قدم در کلام امامیه از آغاز تا مکتب بغداد متقدم. فصلنامه نقد و نظر، 1397؛ 23(3): 5. magiran.com/p1915670
Hamid Ataee Nazari, The Development of the Argument from Incipience and Eternity in the Imāmī Kalām from the Beginning until the Early School of Baghdad , Journal of Philosophy & Theology, 2018; 23(3): 5. magiran.com/p1915670
حمید عطایی نظری، "سیر تطور برهان حدوث و قدم در کلام امامیه از آغاز تا مکتب بغداد متقدم"، فصلنامه نقد و نظر 23، شماره 3 (1397): 5. magiran.com/p1915670
Hamid Ataee Nazari, "The Development of the Argument from Incipience and Eternity in the Imāmī Kalām from the Beginning until the Early School of Baghdad ", Journal of Philosophy & Theology 23, no.3 (2018): 5. magiran.com/p1915670
حمید عطایی نظری، (1397). 'سیر تطور برهان حدوث و قدم در کلام امامیه از آغاز تا مکتب بغداد متقدم'، فصلنامه نقد و نظر، 23(3)، صص.5. magiran.com/p1915670
Hamid Ataee Nazari, (2018). 'The Development of the Argument from Incipience and Eternity in the Imāmī Kalām from the Beginning until the Early School of Baghdad ', Journal of Philosophy & Theology, 23(3), pp.5. magiran.com/p1915670
حمید عطایی نظری. "سیر تطور برهان حدوث و قدم در کلام امامیه از آغاز تا مکتب بغداد متقدم". فصلنامه نقد و نظر، 23 ،3 ، 1397، 5. magiran.com/p1915670
Hamid Ataee Nazari. "The Development of the Argument from Incipience and Eternity in the Imāmī Kalām from the Beginning until the Early School of Baghdad ", Journal of Philosophy & Theology, 23, 3, 2018, 5. magiran.com/p1915670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال