ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیومرث شرفی، عبدالله درگاهی، ناهید عزیزی، ژیلا امینی، مهدی غایب زاده، زهرا رضایی، مسعود مرادی ، (1397). بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(3)، 45-62. magiran.com/p1915809
Kiomars Sharafi, Abdollah Dargahi , Nahid Azizi, Jila Amini, Mehdi Ghayebzadeh , Zahra Rezai, Masoud Moradi , (2018). Investigating the effect of Nitric acid (with different normalities) on the efficiency of scoria in Malachite removal from aquatic environments: determination of model, isotherms and reaction kinetics, Journal of Environmental Sciences and Technology, 20(3), 45-62. magiran.com/p1915809
کیومرث شرفی، عبدالله درگاهی، ناهید عزیزی، ژیلا امینی، مهدی غایب زاده، زهرا رضایی، مسعود مرادی ، بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1397؛ 20(3): 45-62. magiran.com/p1915809
Kiomars Sharafi, Abdollah Dargahi , Nahid Azizi, Jila Amini, Mehdi Ghayebzadeh , Zahra Rezai, Masoud Moradi , Investigating the effect of Nitric acid (with different normalities) on the efficiency of scoria in Malachite removal from aquatic environments: determination of model, isotherms and reaction kinetics, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2018; 20(3): 45-62. magiran.com/p1915809
کیومرث شرفی، عبدالله درگاهی، ناهید عزیزی، ژیلا امینی، مهدی غایب زاده، زهرا رضایی، مسعود مرادی ، "بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 20، شماره 3 (1397): 45-62. magiran.com/p1915809
Kiomars Sharafi, Abdollah Dargahi , Nahid Azizi, Jila Amini, Mehdi Ghayebzadeh , Zahra Rezai, Masoud Moradi , "Investigating the effect of Nitric acid (with different normalities) on the efficiency of scoria in Malachite removal from aquatic environments: determination of model, isotherms and reaction kinetics", Journal of Environmental Sciences and Technology 20, no.3 (2018): 45-62. magiran.com/p1915809
کیومرث شرفی، عبدالله درگاهی، ناهید عزیزی، ژیلا امینی، مهدی غایب زاده، زهرا رضایی، مسعود مرادی ، (1397). 'بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(3)، صص.45-62. magiran.com/p1915809
Kiomars Sharafi, Abdollah Dargahi , Nahid Azizi, Jila Amini, Mehdi Ghayebzadeh , Zahra Rezai, Masoud Moradi , (2018). 'Investigating the effect of Nitric acid (with different normalities) on the efficiency of scoria in Malachite removal from aquatic environments: determination of model, isotherms and reaction kinetics', Journal of Environmental Sciences and Technology, 20(3), pp.45-62. magiran.com/p1915809
کیومرث شرفی؛ عبدالله درگاهی؛ ناهید عزیزی؛ ژیلا امینی؛ مهدی غایب زاده؛ زهرا رضایی؛ مسعود مرادی . "بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20 ،3 ، 1397، 45-62. magiran.com/p1915809
Kiomars Sharafi; Abdollah Dargahi ; Nahid Azizi; Jila Amini; Mehdi Ghayebzadeh ; Zahra Rezai; Masoud Moradi . "Investigating the effect of Nitric acid (with different normalities) on the efficiency of scoria in Malachite removal from aquatic environments: determination of model, isotherms and reaction kinetics", Journal of Environmental Sciences and Technology, 20, 3, 2018, 45-62. magiran.com/p1915809
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال