ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود عصفوری، امید رحمانی ، محمدرضا زمانی، (1397). بررسی تجربی چندلایه های فلز-الیاف تقویت شده با آلیاژ حافظه دار در برابر ضربه سرعت پایین شارپی، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 5(3)، 403-414. magiran.com/p1915900
Masoud Osfouri, Omid Rahmani , Mohammad Reza Zamani , (2018). An Experimental investigation on nitinol shape memory alloy reinforced GLAREs against Charpy low velocity impact, Journal of Science and Technology Composite, 5(3), 403-414. magiran.com/p1915900
مسعود عصفوری، امید رحمانی ، محمدرضا زمانی، بررسی تجربی چندلایه های فلز-الیاف تقویت شده با آلیاژ حافظه دار در برابر ضربه سرعت پایین شارپی. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1397؛ 5(3): 403-414. magiran.com/p1915900
Masoud Osfouri, Omid Rahmani , Mohammad Reza Zamani , An Experimental investigation on nitinol shape memory alloy reinforced GLAREs against Charpy low velocity impact, Journal of Science and Technology Composite, 2018; 5(3): 403-414. magiran.com/p1915900
مسعود عصفوری، امید رحمانی ، محمدرضا زمانی، "بررسی تجربی چندلایه های فلز-الیاف تقویت شده با آلیاژ حافظه دار در برابر ضربه سرعت پایین شارپی"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 5، شماره 3 (1397): 403-414. magiran.com/p1915900
Masoud Osfouri, Omid Rahmani , Mohammad Reza Zamani , "An Experimental investigation on nitinol shape memory alloy reinforced GLAREs against Charpy low velocity impact", Journal of Science and Technology Composite 5, no.3 (2018): 403-414. magiran.com/p1915900
مسعود عصفوری، امید رحمانی ، محمدرضا زمانی، (1397). 'بررسی تجربی چندلایه های فلز-الیاف تقویت شده با آلیاژ حافظه دار در برابر ضربه سرعت پایین شارپی'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 5(3)، صص.403-414. magiran.com/p1915900
Masoud Osfouri, Omid Rahmani , Mohammad Reza Zamani , (2018). 'An Experimental investigation on nitinol shape memory alloy reinforced GLAREs against Charpy low velocity impact', Journal of Science and Technology Composite, 5(3), pp.403-414. magiran.com/p1915900
مسعود عصفوری؛ امید رحمانی ؛ محمدرضا زمانی. "بررسی تجربی چندلایه های فلز-الیاف تقویت شده با آلیاژ حافظه دار در برابر ضربه سرعت پایین شارپی". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 5 ،3 ، 1397، 403-414. magiran.com/p1915900
Masoud Osfouri; Omid Rahmani ; Mohammad Reza Zamani . "An Experimental investigation on nitinol shape memory alloy reinforced GLAREs against Charpy low velocity impact", Journal of Science and Technology Composite, 5, 3, 2018, 403-414. magiran.com/p1915900
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال