ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه مرزبان، مهران برزگران، سمانه دلاوری، هادی مرزبان، وحید رحمانیان ، (1397). نگرش ها و رفتارهای اجتماعی مردم شهر بندرعباس نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 17(6)، 300-306. magiran.com/p1916293
Ameneh Marzban , Mehran Barzegaran , Samaneh Delavari , Hadi Marzban , Vahid Rahmanian , (2018). ATTITUDES AND BEHAVIORS OF PEOPLE IN BANDAR-ABBAS CITY ABOUT HERBAL MEDICINE CONSUMPTION IN DIABETES, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 17(6), 300-306. magiran.com/p1916293
آمنه مرزبان، مهران برزگران، سمانه دلاوری، هادی مرزبان، وحید رحمانیان ، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی مردم شهر بندرعباس نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1397؛ 17(6): 300-306. magiran.com/p1916293
Ameneh Marzban , Mehran Barzegaran , Samaneh Delavari , Hadi Marzban , Vahid Rahmanian , ATTITUDES AND BEHAVIORS OF PEOPLE IN BANDAR-ABBAS CITY ABOUT HERBAL MEDICINE CONSUMPTION IN DIABETES, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2018; 17(6): 300-306. magiran.com/p1916293
آمنه مرزبان، مهران برزگران، سمانه دلاوری، هادی مرزبان، وحید رحمانیان ، "نگرش ها و رفتارهای اجتماعی مردم شهر بندرعباس نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت"، مجله دیابت و متابولیسم ایران 17، شماره 6 (1397): 300-306. magiran.com/p1916293
Ameneh Marzban , Mehran Barzegaran , Samaneh Delavari , Hadi Marzban , Vahid Rahmanian , " ATTITUDES AND BEHAVIORS OF PEOPLE IN BANDAR-ABBAS CITY ABOUT HERBAL MEDICINE CONSUMPTION IN DIABETES", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 17, no.6 (2018): 300-306. magiran.com/p1916293
آمنه مرزبان، مهران برزگران، سمانه دلاوری، هادی مرزبان، وحید رحمانیان ، (1397). 'نگرش ها و رفتارهای اجتماعی مردم شهر بندرعباس نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت'، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 17(6)، صص.300-306. magiran.com/p1916293
Ameneh Marzban , Mehran Barzegaran , Samaneh Delavari , Hadi Marzban , Vahid Rahmanian , (2018). ' ATTITUDES AND BEHAVIORS OF PEOPLE IN BANDAR-ABBAS CITY ABOUT HERBAL MEDICINE CONSUMPTION IN DIABETES', Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 17(6), pp.300-306. magiran.com/p1916293
آمنه مرزبان؛ مهران برزگران؛ سمانه دلاوری؛ هادی مرزبان؛ وحید رحمانیان . "نگرش ها و رفتارهای اجتماعی مردم شهر بندرعباس نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت". مجله دیابت و متابولیسم ایران، 17 ،6 ، 1397، 300-306. magiran.com/p1916293
Ameneh Marzban ; Mehran Barzegaran ; Samaneh Delavari ; Hadi Marzban ; Vahid Rahmanian . " ATTITUDES AND BEHAVIORS OF PEOPLE IN BANDAR-ABBAS CITY ABOUT HERBAL MEDICINE CONSUMPTION IN DIABETES", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 17, 6, 2018, 300-306. magiran.com/p1916293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال