ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه خسروی، مژگان انتظاری ، علی احمدآبادی، سیدموسی پورموسوی، (1397). ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)(کاربردی)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 33(3)، 185-201. magiran.com/p1916321
Somaye Khosravi , Mojgan Entezari, Ali Ahmadabadi , Seyed mousa Pourmousavi , (2018). Impact Assessment of Urban Physical Development on Hydrogeomorphological Systems of Tehran Metropolis (Case study:Darband Catchment), Geographical Research, 33(3), 185-201. magiran.com/p1916321
سمیه خسروی، مژگان انتظاری ، علی احمدآبادی، سیدموسی پورموسوی، ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)(کاربردی). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 1397؛ 33(3): 185-201. magiran.com/p1916321
Somaye Khosravi , Mojgan Entezari, Ali Ahmadabadi , Seyed mousa Pourmousavi , Impact Assessment of Urban Physical Development on Hydrogeomorphological Systems of Tehran Metropolis (Case study:Darband Catchment), Geographical Research, 2018; 33(3): 185-201. magiran.com/p1916321
سمیه خسروی، مژگان انتظاری ، علی احمدآبادی، سیدموسی پورموسوی، "ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)(کاربردی)"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 33، شماره 3 (1397): 185-201. magiran.com/p1916321
Somaye Khosravi , Mojgan Entezari, Ali Ahmadabadi , Seyed mousa Pourmousavi , " Impact Assessment of Urban Physical Development on Hydrogeomorphological Systems of Tehran Metropolis (Case study:Darband Catchment)", Geographical Research 33, no.3 (2018): 185-201. magiran.com/p1916321
سمیه خسروی، مژگان انتظاری ، علی احمدآبادی، سیدموسی پورموسوی، (1397). 'ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)(کاربردی)'، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 33(3)، صص.185-201. magiran.com/p1916321
Somaye Khosravi , Mojgan Entezari, Ali Ahmadabadi , Seyed mousa Pourmousavi , (2018). ' Impact Assessment of Urban Physical Development on Hydrogeomorphological Systems of Tehran Metropolis (Case study:Darband Catchment)', Geographical Research, 33(3), pp.185-201. magiran.com/p1916321
سمیه خسروی؛ مژگان انتظاری ؛ علی احمدآبادی؛ سیدموسی پورموسوی. "ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)(کاربردی)". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 33 ،3 ، 1397، 185-201. magiran.com/p1916321
Somaye Khosravi ; Mojgan Entezari; Ali Ahmadabadi ; Seyed mousa Pourmousavi . " Impact Assessment of Urban Physical Development on Hydrogeomorphological Systems of Tehran Metropolis (Case study:Darband Catchment)", Geographical Research, 33, 3, 2018, 185-201. magiran.com/p1916321
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال