ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا آخوندی، رضا افهمی ، (1397). ریشه های شکل گیری نگارش نت های گرافیکی در آثار جان کیج، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 60، 17-28. magiran.com/p1916340
zahra akhoundi, Reza Afhami , (2018). The Origins of the Formation of Graphic Notation in John Cage’s Works, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 60, 17-28. magiran.com/p1916340
زهرا آخوندی، رضا افهمی ، ریشه های شکل گیری نگارش نت های گرافیکی در آثار جان کیج. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1397؛ 60: 17-28. magiran.com/p1916340
zahra akhoundi, Reza Afhami , The Origins of the Formation of Graphic Notation in John Cage’s Works, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2018; 60: 17-28. magiran.com/p1916340
زهرا آخوندی، رضا افهمی ، "ریشه های شکل گیری نگارش نت های گرافیکی در آثار جان کیج"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،60 (1397): 17-28. magiran.com/p1916340
zahra akhoundi, Reza Afhami , "The Origins of the Formation of Graphic Notation in John Cage’s Works", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 60 (2018): 17-28. magiran.com/p1916340
زهرا آخوندی، رضا افهمی ، (1397). 'ریشه های شکل گیری نگارش نت های گرافیکی در آثار جان کیج'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 60، صص.17-28. magiran.com/p1916340
zahra akhoundi, Reza Afhami , (2018). 'The Origins of the Formation of Graphic Notation in John Cage’s Works', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 60, pp.17-28. magiran.com/p1916340
زهرا آخوندی؛ رضا افهمی . "ریشه های شکل گیری نگارش نت های گرافیکی در آثار جان کیج". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 60 ، 1397، 17-28. magiran.com/p1916340
zahra akhoundi; Reza Afhami . "The Origins of the Formation of Graphic Notation in John Cage’s Works", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 60, 2018, 17-28. magiran.com/p1916340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال